REGULAMENTUL (UE) NR. 139/2014 AL COMISIEI

REGULAMENTUL (UE) NR. 139/2014 AL COMISIEI

din 12 februarie 2014

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 8a alineatul (5),

întrucât:

(1)Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa.
(2)Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 necesită stabilirea unor norme detaliate de punere în aplicare, în special în ceea ce privește reglementarea siguranței aerodromurilor, pentru a menține un nivel ridicat și unitar al siguranței aviației civile în Uniune, urmărind în același timp obiectivul unei îmbunătățiri generale a siguranței aerodromurilor.
(3)Acesta prevede obligația Comisiei de a adopta normele de punere în aplicare necesare pentru stabilirea condițiilor de proiectare și de operare în siguranță a aerodromurilor menționate la articolul 8a alineatul (5) înainte de 31 decembrie 2013.
(4)Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt de siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de punere în aplicare ar trebui să reflecte stadiul actual al tehnologiei și cele mai bune practici în domeniul aerodromurilor, să ia în considerare standardele și practicile recomandate aplicabile ale Organizației Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare „OACI”), respectând astfel clasificarea aplicabilă a OACI în întregul sistem de norme, precum și experiența la nivel mondial în operarea aerodromurilor și progresul științific și tehnic în domeniul aerodromurilor, să fie proporționale cu dimensiunea, traficul, categoria și complexitatea aerodromului și cu natura și volumul de operațiuni care se desfășoară pe acesta, să asigure flexibilitatea necesară pentru o conformitate adaptată și să răspundă nevoilor cazurilor de infrastructuri de aerodromuri dezvoltate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu diferitele cerințe cuprinse în legislațiile naționale ale statelor membre.
(5)Este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru ca sectorul aerodromurilor și administrațiile statelor membre să se adapteze la noul cadru de reglementare și să verifice menținerea valabilității certificatelor eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(6)Pentru a asigura uniformitatea aplicării cerințelor comune, este esențială utilizarea unor standarde comune de către autoritățile competente și, acolo unde este cazul, de către agenție atunci când evaluează conformitatea cu aceste cerințe. Agenția ar trebui să elaboreze mijloace acceptabile de conformitate și materiale de îndrumare pentru a facilita uniformitatea necesară la nivelul reglementării. Cerințele comune ar trebui să asigure procese identice în cadrul autorităților competente din diferite domenii ale aviației. Acestea nu ar trebui să împiedice totuși aplicarea unor procese ușor diferite dacă și atunci când este necesar sau util, de exemplu în cazul entităților separate de supervizare pentru aerodromuri și operațiuni aeriene. Obiectivul de siguranță al acestor cerințe ar trebui să rămână neafectat de modurile diferite de conformitate tehnică.
(7)În ceea ce privește managementul obstacolelor din vecinătatea aerodromurilor, precum și alte activități care au loc în afara limitelor aerodromului, fiecare stat membru poate desemna autorități diferite și alte entități cu atribuții de monitorizare, de evaluare și de reducere a riscurilor. Scopul prezentului regulament nu este acela de a schimba actuala alocare a sarcinilor în interiorul statelor membre. Însă în fiecare stat membru ar trebui să se asigure o organizare unitară a competențelor în ceea ce privește protecția zonelor din vecinătatea aerodromului, precum și monitorizarea și reducerea riscurilor generate de activitățile umane. Prin urmare, ar trebui să se asigure că autoritățile însărcinate cu responsabilitatea de a proteja vecinătatea aerodromurilor au competențe adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile.
(8)Serviciile specifice menționate în subpartea B din anexa IV (Partea ADR.OPS) ar trebui să fie furnizate pe un aerodrom. În anumite cazuri, aceste servicii nu sunt furnizate direct de operatorul aerodromului, ci de o altă organizație sau entitate de stat sau de o combinație între cele două. În astfel de situații, operatorul de aerodrom, fiind responsabil cu operarea aerodromului, ar trebui să aibă acorduri și interfețe cu aceste organizații sau entități, pentru a asigura furnizarea de servicii în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa IV. Atunci când există astfel de acorduri și interfețe, ar trebui să se considere că operatorul de aerodrom s-a achitat de responsabilitatea pe care o avea și nu ar trebui să se înțeleagă că acesta este direct responsabil sau răspunzător pentru orice nerespectare de către o altă entitate implicată în acord, cu condiția de a fi respectat toate cerințele și obligațiile aplicabile stabilite în prezentul regulament care sunt relevante pentru responsabilitatea sa în temeiul acordului.
(9)Regulamentul (CE) nr. 216/2008 vizează certificatele de aerodrom care trebuie eliberate de autoritățile competente doar în măsura în care au legătură cu aspecte de siguranță. Prin urmare, nu sunt afectate aspectele legate de certificatele naționale de aerodrom în vigoare, altele decât aspectele de siguranță.
(10)Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
(11)Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind:

(a)condițiile în care se stabilește și se notifică solicitantului baza de certificare aplicabilă unui aerodrom, după cum se prevede în anexa II și în anexa III;
(b)condițiile pentru eliberarea, menținerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor pentru aerodromuri, a certificatelor pentru organizațiile responsabile cu operarea aerodromurilor, inclusiv limitările de operare referitoare la proiectarea specifică a aerodromului, după cum se prevede în anexa II și în anexa III;
(c)condițiile de operare a unui aerodrom, în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa Va și, dacă este cazul, în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, după cum se prevede în anexa IV;
(d)responsabilitățile titularilor de certificate, după cum se prevede în anexa III;
(e)condițiile de acceptare și de conversie a certificatelor de aerodrom în vigoare eliberate de statele membre;
(f)condițiile pentru decizia de a nu permite derogările menționate la articolul 4 alineatul (3b) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, inclusiv criteriile referitoare la aerodromurile pentru mărfuri, notificarea aerodromurilor care beneficiază de derogări și revizuirea derogărilor acordate;
(g)condițiile în care operațiunile sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiții din motive de siguranță, după cum se prevede în anexa III;
(h)anumite condiții și proceduri privind declarațiile și supravegherea furnizorilor de servicii de administrare a platformei menționați la articolul 8a alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, după cum se prevede anexa II și în anexa III.

(2)   Autoritățile competente implicate în certificarea și supravegherea aerodromurilor, a operatorilor de aerodromuri și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei respectă cerințele prevăzute în anexa II.

(3)   Operatorii de aerodromuri și furnizorii de servicii de administrare a platformei respectă cerințele prevăzute în anexa III.

(4)   Operatorii de aerodromuri respectă cerințele prevăzute în anexa IV.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.„aerodrom” înseamnă o suprafață definită (inclusiv toate clădirile, instalațiile și echipamentele) pe pământ sau pe apă sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea și mișcarea la sol a aeronavelor;
2.„avion” înseamnă o aeronavă motorizată, mai grea decât aerul, care este susținută în zbor în principal de reacțiile dinamice ale aerului asupra suprafețelor care rămân fixe în anumite condiții de zbor;
3.„aeronavă” înseamnă un aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului pe suprafața terestră;
4.„platformă” înseamnă o zonă definită care este destinată staționării aeronavelor în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, încărcării sau descărcării poștei sau mărfurilor, alimentării cu combustibil, staționării sau întreținerii;
5.„serviciu de administrare a platformei” înseamnă un serviciu furnizat pentru a gestiona activitățile și deplasarea aeronavelor și a vehiculelor pe platformă;
6.„audit” înseamnă un proces sistematic, independent și documentat pentru obținerea dovezilor de audit și evaluarea acestora în mod obiectiv cu scopul de a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit;
7.„specificații de certificare” înseamnă standardele tehnice adoptate de agenție, care indică mijloace de demonstrare a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare și care pot fi utilizate de o organizație în scopul certificării;
8.„autoritate competentă” înseamnă o autoritate desemnată în fiecare stat membru, care are competențele și responsabilitățile necesare pentru certificarea și supravegherea aerodromurilor, precum și a personalului și a organizațiilor implicate în aerodromuri;
9.„supraveghere continuă” înseamnă sarcinile îndeplinite, în orice moment, de către autoritatea competentă, în vederea punerii în aplicare a programului de supraveghere pentru a verifica îndeplinirea în continuare, pe durata perioadei de valabilitate a unui certificat, a condițiilor în baza cărora s-a eliberat respectivul certificat;
10.„document de acceptare și de acțiune privind abaterile” (deviation acceptance and action document – DAAD) înseamnă un document întocmit de autoritatea competentă pentru compilarea dovezilor furnizate pentru justificarea acceptării abaterilor de la specificațiile de certificare emise de agenție;
11.„inspecție” înseamnă o evaluare independentă realizată prin observare și evaluare însoțită, după caz, de măsurători, de teste sau de calibrări, în scopul de a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile;
12.„mișcare” înseamnă o decolare sau o aterizare;
13.„obstacol” înseamnă toate obiectele fixe (atât temporare, cât și permanente) și mobile sau părțile acestora care:—se află într-o zonă destinată mișcării la sol a aeronavelor; sau—se extind deasupra unei suprafețe definite destinate să protejeze aeronavele în zbor; sau—se află în afara acestor suprafețe definite și au fost evaluate ca reprezentând un pericol pentru navigația aeriană;
14.„suprafață de limitare a obstacolelor” înseamnă o suprafață care definește limitele până la care se pot proiecta obiectele în spațiul aerian;
15.„suprafață de protecție împotriva obstacolelor” înseamnă o suprafață stabilită pentru sistemul de indicare vizuală a pantei de apropiere, deasupra căreia nu sunt permise obiecte sau prelungiri ale obiectelor existente, cu excepția cazului în care, în opinia autorității adecvate, noul obiect sau noua prelungire a acestuia ar fi protejată de un obiect imobil existent.

Articolul 3

Supravegherea aerodromurilor

(1)   Statele membre desemnează una sau mai multe entități în calitate de autoritate competentă (autorități competente) în cadrul respectivului stat membru, conferindu-i competențele și responsabilitățile necesare pentru certificarea și supravegherea aerodromurilor, precum și a personalului și a organizațiilor implicate în aerodromuri.

(2)   Autoritatea competentă este independentă de operatorii de aerodrom și de furnizorii de servicii de administrare a platformei. Această independență se obține prin separarea, cel puțin la nivel funcțional, între autoritățile competente și astfel de operatori ai aerodromurilor și furnizori de servicii de administrare a platformei. Statele membre se asigură de faptul că autoritățile naționale de supraveghere își exercită competențele în mod imparțial și transparent.

(3)   Dacă un stat membru desemnează mai mult de o entitate ca autoritate competentă trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(a)fiecare autoritate competentă este responsabilă de îndeplinirea unor sarcini precis definite și de o zonă geografică determinată; și
(b)se stabilește o coordonare între aceste autorități pentru a asigura supravegherea eficientă a tuturor aerodromurilor și a operatorilor de aerodromuri, precum și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei.

(4)   Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile competente dispun de capacitățile și resursele necesare pentru a îndeplini cerințele care îi vizează în temeiul prezentului regulament.

(5)   Statele membre se asigură că personalul autorităților competente nu exercită activități de supraveghere atunci când există dovezi că acest fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese, în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.

(6)   Personalul autorizat de autoritatea competentă să îndeplinească sarcini de certificare și/sau de supraveghere este împuternicit să execute cel puțin următoarele sarcini:

(a)să examineze înregistrările, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea sarcinii de certificare și/sau de supraveghere;
(b)să facă copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte materiale;
(c)să solicite o explicație verbală la fața locului;
(d)să aibă acces la aerodromuri, la incintele, bazele de operare sau alte zone relevante și la mijloacele de transport;
(e)să efectueze audituri, investigații, teste, exerciții, evaluări, inspecții;
(f)să ia sau să inițieze măsuri executorii în funcție de caz.

(7)   Sarcinile prevăzute la alineatul (6) se îndeplinesc în conformitate cu legislația națională din statele membre.

Articolul 4

Informații furnizate Agenției Europene de Siguranță a Aviației

În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre informează Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) cu privire la numele, situarea și codurile OACI ale aerodromurilor, la numele operatorilor de aerodromuri, precum și la numărul de pasageri și de mișcări de mărfuri de pe aerodromurile cărora li se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale prezentului regulament.

Articolul 5

Derogări

(1)   În termen de o lună de la decizia de acordare a unei derogări, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3b) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statul membru informează agenția cu privire la decizia sa de a acorda derogarea. Informațiile transmise agenției cuprind lista aerodromurilor în cauză, numele operatorului de aerodrom și numărul de pasageri și de mișcări de mărfuri de pe aerodrom în anul relevant.

(2)   Statul membru examinează anual cifrele referitoare la traficul de pe un aerodrom care beneficiază de derogare. Dacă în ultimii trei ani consecutivi cifrele referitoare la traficul de pe un astfel de aerodrom sunt mai mari decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (3b) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statele membre informează agenția și revocă derogarea.

(3)   Comisia poate decide în orice moment să nu permită acordarea unei derogări în următoarele cazuri:

(a)dacă nu se îndeplinesc obiectivele generale de siguranță ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008;
(b)dacă cifrele relevate referitoare la traficul de pasageri și de mărfuri au fost depășite în ultimii trei ani consecutivi;
(c)dacă derogarea nu respectă orice alt act legislativ relevant al UE.

(4)   În cazul în care Comisia a decis că derogarea nu este permisă, statul membru în cauză revocă respectiva derogare.

Articolul 6

Conversia certificatelor

(1)   Certificatele eliberate de autoritatea competentă înainte de 31 decembrie 2014 pe baza legislațiilor naționale rămân valabile până în momentul în care sunt eliberate în conformitate cu prezentul articol sau, dacă nu s-a eliberat niciun astfel de certificat, până la 31 decembrie 2017.

(2)   Înainte de sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1), autoritatea competentă eliberează certificate pentru aerodromurile și operatorii de aerodromuri în cauză, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)baza de certificare menționată în anexa II a fost stabilită folosind specificațiile de certificare emise de agenție, inclusiv toate cazurile de nivel echivalent de siguranță și condițiile speciale care au fost identificate și documentate;
(b)titularul certificatului a demonstrat conformitatea cu specificațiile de certificare care sunt diferite de cerințele naționale pe baza cărora a fost eliberat certificatul existent;
(c)titularul certificatului a demonstrat conformitatea cu acele cerințe din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și din normele sale de punere în aplicare care sunt aplicabile organizării și funcționării sale și care diferă de cerințele naționale pe baza cărora a fost eliberat certificatul existent.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate decide să renunțe la demonstrarea conformității în cazul în care consideră că aceasta ar presupune un efort nejustificat și disproporționat.

(4)   Autoritatea competentă păstrează, pentru o perioadă minimă de cinci ani, înregistrări ale documentelor legate de procedura de conversie a certificatelor.

Articolul 7

Abateri de la specificațiile de certificare

(1)   Până la 31 decembrie 2024, autoritatea competentă poate să accepte cererile de certificate care includ abateri de la specificațiile de certificare emise de agenție, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)abaterile nu pot fi considerate drept un caz de nivel echivalent de siguranță în conformitate cu ADR.AR.C.020 și nici un caz de condiții speciale în conformitate cu ADR.AR.C.025 din anexa II la prezentul regulament;
(b)abaterile au existat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament;
(c)cerințele esențiale din anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt respectate de abateri, completate de măsuri de atenuare și acțiuni corective, după caz;
(d)în sprijinul cererii respective s-a efectuat o evaluare a siguranței în cazul fiecărei abateri.

(2)   Autoritatea competentă adună probele care demonstrează îndeplinirea condițiilor menționate la alineatul (1) într-un document de acceptare și de acțiune privind abaterile (DAAD). DAAD se anexează la certificat. Autoritatea competentă specifică perioada de valabilitate a DAAD.

(3)   Operatorul de aerodrom și autoritatea competentă verifică îndeplinirea în continuare a condițiilor menționate la alineatul (1). În caz contrar, DAAD este modificat, suspendat sau retras.

Articolul 8

Protejarea împrejurimilor aerodromului

(1)   Statele membre asigură desfășurarea unor consultări cu privire la impactul asupra siguranței pe care îl au construcțiile propuse să fie executate în limitele suprafeței de limitare a obstacolelor și ale suprafeței de protecție împotriva obstacolelor, precum și ale altor suprafețe asociate cu aerodromul.

(2)   Statele membre asigură desfășurarea unor consultări cu privire la impactul asupra siguranței pe care îl au construcțiile propuse să fie executate în afara limitelor suprafeței de limitare a obstacolelor și ale suprafeței de protecție împotriva obstacolelor, precum și ale altor suprafețe asociate cu aerodromul, care depășesc înălțimea stabilită de statele membre.

(3)   Statele membre asigură coordonarea protecției aerodromurilor localizate în apropierea granițelor naționale cu alte state membre.

Articolul 9

Monitorizarea împrejurimilor aerodromului

Statele membre asigură desfășurarea unor consultări cu privire la activitățile umane și destinația terenurilor, precum:

(a)orice amenajare sau schimbare a destinației terenurilor din zona aerodromului;
(b)orice amenajare care poate crea turbulențe induse de obstacole și care ar putea constitui un pericol pentru operațiunile cu aeronave;
(c)utilizarea de lumini periculoase, derutante și înșelătoare;
(d)utilizarea de suprafețe foarte reflectorizante care pot cauza orbire;
(e)crearea de zone care ar putea încuraja o activitate a animalelor sălbatice care să constituie un pericol pentru operațiunile cu aeronave;
(f)sursele de radiație invizibilă sau prezența unor obiecte mobile sau fixe care pot perturba sau afecta performanța sistemelor de comunicații, navigație și supraveghere aeronautică.

Articolul 10

Managementul riscului reprezentat de animalele sălbatice

(1)   Statele membre se asigură că riscul de impact cu animalele sălbatice este evaluat prin:

(a)stabilirea unei proceduri naționale de înregistrare și raportare a cazurilor de impact al aeronavelor cu animalele sălbatice;
(b)colectarea de informații de la operatorii de aeronave, de la personalul aerodromului și de la alte surse cu privire la prezența animalelor sălbatice care constituie un pericol potențial pentru operațiunile cu aeronave; și
(c)o evaluare continuă a riscului reprezentat de animalele sălbatice realizată de personalul competent.

(2)   Statele membre se asigură că rapoartele referitoare la impactul cu animale sălbatice sunt colectate și transmise la OACI pentru a fi incluse în baza de date a Sistemului OACI de informare privind impactul cu păsările (IBIS).

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Autoritățile competente implicate în certificarea și supravegherea aerodromurilor, a operatorilor de aerodromuri și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei se conformează cerințelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament până la 31 decembrie 2017.

(3)   Anexele III și IV se aplică aerodromurilor certificate în conformitate cu articolul 6 de la data eliberării certificatului.

(4)   În cazul aerodromurilor a căror procedură de certificare a fost demarată înainte de 31 decembrie 2014, dar cărora nu le-a fost eliberat un certificat până la această dată, certificatul se eliberează numai atunci când respectă prezentul regulament.

(5)   Punctul ADR.AR.C.050 și punctul ADR.OR.B.060 din anexele II și III la prezentul regulament se aplică de la data la care intră în vigoare normele de punere în aplicare referitoare la furnizarea de servicii de administrare a platformei. Punctul ADR.AR.A.015 din anexa II și punctul ADR.OR.A.015 din anexa III se aplică furnizorilor de servicii de administrare a platformei de la data la care intră în vigoare normele de punere în aplicare referitoare la furnizarea de servicii de administrare a platformei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 309, 24.11.2009, p. 51.


ANEXA I

Definițiile termenilor utilizați în anexele II-IV

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.„mijloace acceptabile de conformitate (AMC)” înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de către agenție pentru a exemplifica mijloacele de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare;
2.„distanța de accelerare și oprire disponibilă (ASDA)” înseamnă lungimea de decolare disponibilă, plus lungimea căii de oprire, dacă este disponibilă;
3.„serviciu de control de aerodrom” înseamnă un serviciu de control al traficului aerian (ATC) pentru traficul de aerodrom;
4.„echipamente de aerodrom” înseamnă orice echipamente, aparate, dispozitive auxiliare, programe software sau accesorii care sunt utilizate sau sunt destinate să fie utilizate pentru a contribui la operarea unei aeronave pe un aerodrom;
5.„date aeronautice” înseamnă o reprezentare a faptelor, conceptelor sau instrucțiunilor aeronautice într-un mod formalizat și adecvat comunicării, interpretării sau prelucrării;
6.„serviciu de informații aeronautice” înseamnă un serviciu stabilit în zona de acoperire definită, responsabil de furnizarea informațiilor aeronautice și a datelor necesare pentru siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene;
7.„servicii de navigație aeriană” înseamnă servicii de trafic aerian, servicii de comunicații, navigație și supraveghere, servicii meteorologice pentru navigația aeriană și servicii de informații aeronautice;
8.„servicii de trafic aerian” înseamnă diferitele servicii de informare a zborurilor, servicii de alarmare, servicii consultative de trafic aerian și servicii de control al traficului aerian (servicii de control regional, de control al apropierii sau de control de aerodrom);
9.„serviciu de control al traficului aerian (ATC)” înseamnă un serviciu furnizat în scopul:1.de a preveni coliziunile:—dintre aeronave; și—pe suprafața de manevră, dintre aeronave și obstacole; și2.de a accelera și de a menține un flux ordonat al traficului aerian;
10.„poziție de staționare aeronavă” înseamnă o zonă desemnată pe o platformă destinată să fie folosită pentru parcarea unei aeronave;
11.„culoar de rulare pentru parcare” înseamnă o porțiune a unei platforme desemnată drept cale de rulare și destinată să asigure accesul numai la pozițiile de staționare ale aeronavelor;
12.„mijloace de conformitate alternative” înseamnă acele mijloace de conformitate care propun o alternativă la un mijloc acceptabil de conformitate existent sau care propun noi mijloace de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, pentru care agenția nu a adoptat mijloace acceptabile de conformitate;
13.„serviciu de alarmare” înseamnă un serviciu furnizat pentru notificarea organizațiilor relevante cu privire la aeronavele care necesită acțiuni de căutare și salvare și pentru sprijinirea organizațiilor respective conform necesităților;
14.„cale de rulare pe platformă” înseamnă o porțiune a unui sistem de căi de rulare aflată pe platformă și destinată să asigure o rută de rulare pentru traversarea platformei;
15.„prelungire degajată” înseamnă o suprafață dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă, aflată sub controlul entității corespunzătoare, aleasă sau amenajată ca suprafață adecvată peste care un avion poate efectua o parte din urcarea inițială la o înălțime specificată;
16.„mărfuri periculoase” înseamnă articole sau substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătate, siguranță, bunuri materiale sau mediu și care se regăsesc în lista cu mărfuri periculoase din instrucțiunile tehnice sau care sunt clasificate conform respectivelor instrucțiuni tehnice;
17.„calitatea datelor” înseamnă gradul sau nivelul de încredere în capacitatea datelor furnizate de a îndeplini cerințele utilizatorului de date în ceea ce privește acuratețea, rezoluția și integritatea;
18.„distanțe declarate” înseamnă:—„distanța de rulare la decolare disponibilă (TORA)”;—„distanța de decolare disponibilă (TODA)”;—„distanța de accelerare-oprire disponibilă (ASDA)”;—„distanța de aterizare disponibilă (LDA)”;
19.„serviciu de informare a zborurilor” înseamnă un serviciu furnizat în scopul de a oferi indicații și informații utile pentru desfășurarea sigură și eficientă a zborurilor;
20.„principiile factorilor umani” desemnează principiile care se aplică proiectării aeronautice, certificării, pregătirii, operațiunilor și întreținerii și care urmăresc stabilirea unei interfețe sigure între componenta umană și componentele altor sisteme, prin luarea în considerare, într-o manieră adecvată, a performanțelor umane;
21.„performanțe umane” înseamnă capacitățile și limitele umane care au o influență asupra siguranței și eficacității operațiunilor aeronautice;
22.„pistă instrumentală” înseamnă unul dintre următoarele tipuri de piste, destinat operării aeronavelor folosind proceduri de apropiere instrumentală:1.   „pistă pentru apropiere de neprecizie”: pista instrumentală deservită de mijloace vizuale și de un mijloc nevizual, care asigură cel puțin ghidarea adecvată în direcție pentru o apropiere directă;2.   „pistă pentru apropiere de precizie, categoria I”: pista instrumentală deservită de mijloace nevizuale și vizuale, care este destinată operațiunilor cu o înălțime de luare a deciziei (DH) de cel puțin 60 m (200 ft) și fie cu o vizibilitate de cel puțin 800 m, fie cu o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) de cel puțin 550 m;3.   „pistă pentru apropiere de precizie, categoria II”: pista instrumentală deservită de mijloace nevizuale și vizuale, care este destinată operațiunilor cu o înălțime de luare a deciziei (DH) sub 60 m (200 ft), dar nu mai mică de 30 m (100 ft) și o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) de cel puțin 300 m;4.   „pistă pentru apropiere de precizie, categoria III”: pista instrumentală deservită de mijloace nevizuale și vizuale care asigură ghidarea către și pe suprafața pistei și care:A.este destinată operațiunilor cu o înălțime de luare a deciziei (DH) mai mică de 30 m (100 ft) sau operațiunilor fără înălțime de luare a deciziei și cu o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) de cel puțin 175 m; sauB.este destinată operațiunilor cu o înălțime de luare a deciziei (DH) mai mică de 15 m (50 ft) sau operațiunilor fără înălțime de luare a deciziei și cu o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) mai mică de 175 m, dar nu mai mică de 50 m; sauC.este destinată operațiunilor fără limitări ale înălțimii de decizie (DH) și nici ale distanței vizuale în lungul pistei (RVR);
23.„integritate” înseamnă un grad de asigurare a faptului că o dată aeronautică și valoarea sa nu au fost pierdute sau alterate de la generarea datelor sau de la modificarea autorizată a acestora;
24.„distanța de aterizare disponibilă (LDA)” înseamnă lungimea pistei care este declarată disponibilă și adecvată pentru rulajul la sol al unui avion care aterizează;
25.„proceduri pentru operare în condiții de vizibilitate redusă” înseamnă procedurile aplicate pe un aerodrom în scopul asigurării siguranței operațiunilor în timpul apropierilor de categoria I inferioară celei standard, de categoria II diferită de cea standard, de categoria II și III și al decolărilor în condiții de vizibilitate redusă;
26.„decolare cu vizibilitate redusă (LVTO)” înseamnă decolarea cu o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) mai mică de 400 m, dar nu mai mică de 75 m;
27.„operațiune de categoria I inferioară celei standard” înseamnă o apropiere instrumentală de categoria I și o operațiune de aterizare utilizându-se o înălțime de decizie (DH) de categoria I, cu o distanță vizuală în lungul pistei (RVR) mai mică decât cea care ar fi în mod normal asociată înălțimii de decizie (DH) aplicabile, dar nu mai mică de 400 m;
28.„suprafață de manevră” înseamnă acea parte a unui aerodrom destinată a fi utilizată pentru decolarea, aterizarea și rularea aeronavelor, excluzând platformele;
29.„servicii meteorologice” înseamnă acele infrastructuri și servicii care furnizează aeronavelor prognoze, buletine și observații meteorologice, precum și orice alte informații și date meteorologice furnizate de state pentru a fi utilizate în navigația aeriană;
30.„baliză” înseamnă un obiect dispus deasupra nivelului solului pentru a indica un obstacol sau pentru a delimita un perimetru;
31.„marcaj” înseamnă un simbol sau grup de simboluri puse la vedere pe suprafața de mișcare, pentru a transmite informații aeronautice;
32.„suprafață de mișcare” înseamnă acea parte a unui aerodrom destinată a fi utilizată pentru decolarea, aterizarea și rularea aeronavelor, care constă în suprafața de manevră și platforma (platformele);
33.„servicii de navigație” înseamnă acele infrastructuri și servicii care furnizează aeronavelor informații referitoare la poziționare și sincronizare;
34.„pistă neinstrumentală” înseamnă o pistă destinată operării aeronavelor folosind proceduri de apropiere la vedere;
35.„operațiune de categoria II diferită de cea standard” înseamnă o apropiere instrumentală de precizie și o operațiune de aterizare folosind ILS sau MLS în care nu sunt disponibile o parte sau niciunul dintre elementele sistemului de iluminare pentru apropierea de precizie de categoria II, cu:—înălțimea de decizie (DH) mai mică de 200 ft, dar nu mai mică de 100 ft; și—distanța vizuală în lungul pistei (RVR) de cel puțin 350 m;
36.„ciclu de planificare a supravegherii” înseamnă o perioadă de timp în care se verifică menținerea conformității;
37.„cale de rulare pentru degajare rapidă” înseamnă o cale de rulare legată în unghi ascuțit cu o pistă și proiectată astfel încât să permită avioanelor care aterizează să degajeze pista la viteze mai mari decât permit alte căi de rulare pentru degajare, reducându-se astfel timpul de ocupare a pistei;
38.„pistă” înseamnă o suprafață dreptunghiulară definită, pe un aerodrom terestru, pregătită pentru aterizarea și decolarea aeronavelor;
39.„tip de pistă” înseamnă pistă instrumentală sau pistă neinstrumentală;
40.„distanță vizuală în lungul pistei (runway visual range – RVR)” înseamnă distanța până la care pilotul unei aeronave aflate pe axul pistei poate vedea marcajele de pe suprafața pistei sau luminile care delimitează pista sau care identifică axul acesteia;
41.„sistem de management al siguranței” înseamnă o abordare sistematică a managementului siguranței, incluzând structura organizațională, responsabilitățile, politicile și procedurile necesare;
42.„prelungire de oprire” înseamnă o suprafață dreptunghiulară delimitată pe sol în prelungirea pistei de decolare disponibile, amenajată ca suprafață adecvată pe care o aeronavă poate fi oprită în cazul unei decolări întrerupte;
43.„distanța de decolare disponibilă (take-off distance available – TODA)” înseamnă lungimea de rulare disponibilă la decolare, plus, dacă există, lungimea prelungirii degajate disponibile;
44.„distanța de rulare la decolare disponibilă (TORA)” înseamnă lungimea pistei declarate disponibilă și adecvată pentru rulajul la sol al unui avion care decolează;
45.„cale de rulare” înseamnă o traiectorie definită pe suprafața unui aerodrom terestru, destinată rulării aeronavelor și asigurării legăturii între părți diferite ale aerodromului, incluzând:—calea de intrare la poziția de staționare a aeronavei;—calea de rulare pe platformă;—calea de rulare pentru degajare rapidă;
46.„instrucțiuni tehnice” înseamnă cea mai recentă ediție în vigoare a „Instrucțiunilor tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase” (documentul 9284-AN/905), inclusiv suplimentul și orice alt addendum, aprobate și publicate de Organizația Aviației Civile Internaționale;
47.„condițiile certificatului” înseamnă următoarele:—indicatorul OACI de localizare;—condițiile de operare (VFR/IFR, zi/noapte);—pistă – distanțe declarate;—tipul (tipurile) de pistă și apropierile prevăzute;—codul de referință al aerodromului;—sfera operațiunilor cu aeronave cu o literă de cod de referință superioară;—furnizarea de servicii de administrare a platformei (da/nu);—nivelul de protecție în ceea ce privește salvarea și lupta împotriva incendiilor;
48.„mijloace vizuale” înseamnă indicatoare și dispozitive de semnalizare, marcaje, lumini, panouri și balize sau combinații ale acestora.

ANEXA II

Partea Cerințe aplicabile autorităților – Aerodromuri (Partea ADR.AR)

SUBPARTEA A – CERINȚE GENERALE (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele pentru autoritățile competente implicate în certificarea și supravegherea aerodromurilor, a operatorilor de aerodrom și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei.

ADR.AR.A.005 Autoritatea competentă

Autoritatea competentă desemnată de statul membru în care este situat un aerodrom răspunde de:

(a)certificarea și supravegherea aerodromurilor și a operatorilor săi de aerodrom;
(b)supravegherea furnizorilor de servicii de administrare a platformei.

ADR.AR.A.010 Documentația de supraveghere

(a)Autoritatea competentă pune la dispoziția personalului relevant actele legislative, standardele, normele, publicațiile tehnice și documentele conexe relevante pentru ca acesta să își execute sarcinile și să se achite de responsabilitățile sale.
(b)Autoritatea competentă pune la dispoziția operatorilor de aerodrom și altor părți interesate acte legislative, standarde, norme, publicații tehnice și documente aferente pentru a facilita conformitatea acestora cu cerințele aplicabile.

ADR.AR.A.015 Mijloace de conformitate

(a)Agenția elaborează mijloace acceptabile de conformitate (AMC) care pot fi utilizate pentru a stabili conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare. Atunci când se respectă mijloacele acceptabile de conformitate, sunt îndeplinite și cerințele asociate ale normelor de aplicare.
(b)Se pot utiliza mijloacele de conformitate alternative pentru a obține conformitatea cu normele de punere în aplicare.
(c)Autoritatea competentă instituie un sistem pentru a se asigura în permanență că mijloacele de conformitate alternative utilizate de ea însăși sau de operatorii de aerodrom sau de furnizorii de servicii de administrare a platformei aflați sub supravegherea sa permit obținerea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare.
(d)Autoritatea competentă evaluează mijloacele de conformitate alternative propuse de un operator de aerodrom sau de un furnizor de servicii de administrare a platformei, în conformitate cu ADR.OR.A.015, prin analiza documentației furnizate și, dacă se consideră necesar, efectuarea unei inspecții la operatorul de aerodrom, la aerodrom sau la furnizorul de servicii de administrare a platformei.Când autoritatea competentă constată că mijloacele de conformitate alternative propuse de operatorul de aerodrom sau de furnizorul de servicii de administrare a platformei sunt în conformitate cu normele de aplicare, aceasta, fără întârzieri nejustificate:1.notifică solicitantul că mijloacele de conformitate alternative pot fi puse în aplicare și, dacă este cazul, modifică certificatul sau autorizația solicitantului în consecință;2.informează agenția cu privire la conținutul acestora, incluzând copii ale documentelor relevante;3.informează celelalte state membre cu privire la mijloacele de conformitate alternative care au fost acceptate; și4.informează celelalte aerodromuri certificate situate în statul membru al autorității competente, după caz.
(e)Atunci când autoritatea competentă utilizează ea însăși mijloace de conformitate alternative pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, aceasta:1.le pune la dispoziția operatorilor de aerodrom și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei aflați sub supravegherea sa; și2.notifică agenția fără întârzieri nejustificate.Autoritatea competentă furnizează agenției o descriere completă a mijloacelor de conformitate alternative, inclusiv orice revizuiri ale procedurilor care pot fi relevante, precum și o evaluare care demonstrează că normele de aplicare sunt respectate.

ADR.AR.A.025 Informarea agenției

(a)Autoritatea competentă informează, fără întârzieri nejustificate, agenția în cazul oricăror probleme semnificative legate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de punere în aplicare.
(b)Autoritatea competentă furnizează agenției informațiile semnificative din punctul de vedere al siguranței provenite din rapoartele cu privire la evenimente pe care le-a primit.

ADR.AR.A.030 Reacția imediată la o problemă de siguranță

(a)Fără a aduce atingere Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), autoritatea competentă implementează un sistem pentru a colecta, analiza și difuza în mod corespunzător informații privind siguranța.
(b)Agenția implementează un sistem pentru a analiza în mod corespunzător orice informație relevantă privind siguranța pe care a primit-o și pentru a furniza, fără întârzieri nejustificate, statelor membre și Comisiei orice informație, inclusiv recomandări sau măsuri corective care trebuie luate, necesară pentru ca acestea să reacționeze în timp util la o problemă de siguranță ce implică aerodromuri, operatori de aerodromuri și furnizori de servicii de administrare a platformei care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de punere în aplicare.
(c)La primirea informațiilor menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă ia măsuri adecvate pentru soluționarea problemei de siguranță, inclusiv emiterea de directive de siguranță, în conformitate cu ADR.AR.A.040.
(d)Măsurile luate în conformitate cu litera (c) sunt notificate imediat tuturor operatorilor de aerodrom sau furnizorilor de servicii de administrare a platformei, care trebuie să le respecte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de punere în aplicare. Autoritatea competentă notifică aceste măsuri și agenției și, atunci când sunt necesare acțiuni combinate, celorlalte state membre în cauză.

ADR.AR.A.040 Directive de siguranță

(a)Autoritatea competentă emite o directivă de siguranță în cazul în care a constatat existența unei condiții care afectează siguranța și care necesită o acțiune imediată, inclusiv demonstrarea conformității cu orice specificație de certificare modificată sau suplimentară stabilită de agenție, pe care autoritatea competentă o consideră necesară.
(b)Directivele de siguranță se transmit operatorilor de aerodrom sau furnizorilor de servicii de administrare a platformei, după caz, și conțin cel puțin următoarele informații:1.identificarea condițiilor care afectează siguranța;2.identificarea designului, a echipamentului sau a operațiunii afectate;3.acțiunile necesare și justificarea lor, inclusiv specificațiile de certificare modificate sau suplimentare care trebuie respectate;4.termenul de executare a acțiunilor necesare; și5.data intrării în vigoare.
(c)Autoritatea competentă transmite agenției o copie a directivei de siguranță.
(d)Autoritatea competentă verifică respectarea directivelor de siguranță aplicabile de către operatorii de aerodrom sau furnizorii de servicii de administrare a platformei.

SUBPARTEA B – MANAGEMENT (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Sistemul de management

(a)Autoritatea competentă instituie și menține un sistem de management care cuprinde cel puțin:1.politici și proceduri documentate în vederea descrierii organizării acesteia și a mijloacelor și metodelor sale de obținere a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare. Procedurile se actualizează permanent și servesc ca documente de lucru fundamentale în cadrul respectivei autorități competente pentru toate sarcinile aferente;2.suficient personal, inclusiv inspectori de aerodrom, pentru a-și îndeplini sarcinile și a se achita de responsabilități. Personalul respectiv este calificat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite și deține cunoștințele, experiența și pregătirea inițială, la locul de muncă și periodică necesare pentru a-i asigura competența constantă. Se instituie un sistem de planificare a disponibilității personalului, pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor aferente;3.baza materială și spații de birouri adecvate pentru exercitarea sarcinilor atribuite;4.un proces formal de monitorizare a conformității sistemului de management cu cerințele relevante și a gradului de adecvare al procedurilor, inclusiv instituirea unui proces de audit intern și a unui proces de management al riscurilor.
(b)Pentru fiecare domeniu de activitate inclus în sistemul de management, autoritatea competentă atribuie unei persoane sau mai multora răspunderea generală pentru gestionarea sarcinii (sarcinilor) relevante.
(c)Autoritatea competentă instituie proceduri pentru a participa la schimbul reciproc al tuturor informațiilor necesare și pentru a oferi asistență altor autorități competente în cauză.

ADR.AR.B.010 Atribuirea de sarcini entităților calificate

(a)Statele membre atribuie numai entităților calificate sarcini legate de certificarea inițială sau de supravegherea continuă a persoanelor sau a organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de punere în aplicare. Atunci când atribuie sarcini, autoritatea competentă se asigură că:1.dispune de un sistem pentru evaluarea inițială și continuă a conformității entității calificate cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.Sistemul și rezultatele evaluării se documentează;2.a încheiat un acord documentat cu entitatea calificată, aprobat de ambele părți la nivelul de conducere corespunzător, care definește în mod clar:(i)sarcinile care trebuie executate;(ii)declarațiile, rapoartele și înregistrările care trebuie furnizate;(iii)condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea unor astfel de sarcini;(iv)acoperirea responsabilității asociate; și(v)protecția acordată informațiilor obținute în cursul executării unor astfel de sarcini.
(b)Autoritatea competentă se asigură că procesul de audit intern și procesul de management al riscurilor de siguranță impuse de ADR.AR.B.005 litera (a) punctul 4 vizează toate sarcinile de certificare sau de supraveghere continuă executate în numele său.

ADR.AR.B.015 Schimbări în sistemul de management

(a)Autoritatea competentă dispune de un sistem pentru identificarea schimbărilor care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a se achita de responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de punere în aplicare. Acest sistem îi permite să ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că sistemul său de management rămâne adecvat și eficient.
(b)Autoritatea competentă își actualizează sistemul de management pentru a reflecta orice modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a normelor sale de punere în aplicare în timp util, astfel încât să asigure o implementare eficace.
(c)Autoritatea competentă notifică agenției schimbările care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a se achita de responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de punere în aplicare.

ADR.AR.B.020 Evidența documentelor

(a)Autoritatea competentă instituie un sistem de evidență a documentelor care să permită stocarea adecvată, accesibilitatea și trasabilitatea sigură a:1.politicilor și procedurilor documentate ale sistemului de management;2.pregătirii, calificării și autorizării personalului său;3.atribuirii de sarcini entităților calificate, cuprinzând elementele impuse de ADR.AR.B.010, precum și detaliile sarcinilor atribuite;4.procesului de certificare și a supravegherii continue a aerodromurilor și a operatorilor de aerodrom;5.procesului de declarare și a supravegherii continue a furnizorilor de servicii de administrare a platformei;6.documentației cu privire la cazurile de nivel de siguranță echivalent și la condițiile speciale cuprinse în baza de certificare, precum și a oricărui document de acceptare și de acțiune privind abaterile (DAAD);7.evaluării și comunicării către agenție a mijloacelor de conformitate alternative propuse de operatorii de aerodrom și de furnizorii de servicii de administrare a platformei, precum și a evaluării mijloacelor de conformitate alternative utilizate de autoritatea competentă însăși;8.constatărilor, a acțiunilor corective și a datei de încheiere a acestora, precum și a observațiilor;9.măsurilor executorii luate;10.informațiilor privind siguranța și a măsurilor subsecvente;11.utilizării măsurilor derogatorii în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
(b)Autoritatea competentă păstrează o listă a tuturor certificatelor pe care le-a eliberat și a declarațiilor pe care le-a primit.
(c)Evidențele referitoare la certificarea unui aerodrom și a unui operator de aerodrom sau declarația unui furnizor de servicii de administrare a platformei se păstrează pe durata valabilității certificatului sau a declarației, după caz.
(d)Evidențele referitoare la litera (a) punctele 1-3 și 7-11 se păstrează timp de minimum cinci ani, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

SUBPARTEA C – SUPRAVEGHERE, CERTIFICARE ȘI EXECUȚIE (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Supraveghere

(a)Autoritatea competentă verifică:1.conformitatea cu baza de certificare și cu toate cerințele aplicabile aerodromurilor și operatorilor de aerodromuri înainte de eliberarea unei aprobări sau a unui certificat;2.menținerea conformității cu baza de certificare și cu cerințele aplicabile de către aerodromuri și operatorii de aerodromuri sau furnizorii de servicii de administrare a platformei supuși obligației de declarare; și3.punerea în aplicare a măsurilor de siguranță adecvate, definite în ADR.AR.A.030 literele (c) și (d).
(b)Această verificare trebuie:1.să fie susținută de o documentație concepută în mod specific pentru a furniza personalului responsabil cu supravegherea siguranței îndrumări privind exercitarea funcțiilor sale;2.să pună la dispoziția operatorilor de aerodromuri și a furnizorilor de servicii de administrare a platformei rezultatele activității de supraveghere a siguranței;3.să se bazeze pe audituri și inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, după caz; și4.să furnizeze autorității competente dovezile necesare în cazul în care trebuie luate măsuri suplimentare, inclusiv măsurile prevăzute la ADR.AR.C.055.
(c)Sfera supravegherii trebuie să țină seama de rezultatele activităților de supraveghere anterioare și de prioritățile în materie de siguranță identificate.
(d)Autoritatea competentă colectează și prelucrează orice informație considerată utilă pentru supraveghere, inclusiv inspecțiile neanunțate, după caz.
(e)În cadrul competențelor sale de supraveghere, autoritatea competentă poate decide să solicite o aprobare prealabilă pentru toate obstacolele, amenajările și alte activități din zonele monitorizate de operatorul de aerodrom în conformitate cu ADR.OPS.B.075 care pot pune în pericol siguranța și pot afecta funcționarea unui aerodrom.

ADR.AR.C.010 Programul de supraveghere

(a)Pentru fiecare operator de aerodrom și pentru fiecare furnizor de servicii de administrare a platformei care își declară activitatea la autoritatea competentă, aceasta:1.instituie și întreține un program de supraveghere care să cuprindă activitățile de supraveghere impuse de ADR.AR.C.005;2.aplică un ciclu adecvat de planificare a supravegherii, care să nu depășească 48 de luni.
(b)Programul de supraveghere cuprinde, în cadrul fiecărui ciclu de planificare a supravegherii, audituri și inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, după caz.
(c)Programul de supraveghere și ciclul de planificare a supravegherii reflectă performanța în materie de siguranță a operatorului de aerodrom și expunerea la riscuri a aerodromului.
(d)Programul de supraveghere cuprinde înregistrări ale datelor la care trebuie să aibă loc auditurile și inspecțiile și ale datelor la care s-au efectuat respectivele audituri și inspecții.

ADR.AR.C.015 Demararea procesului de certificare

(a)La primirea unei cereri de eliberare inițială a unui certificat, autoritatea competentă evaluează cererea și verifică dacă se respectă cerințele aplicabile.
(b)În cazul unui aerodrom existent, autoritatea competentă prevede condițiile în care operatorul de aerodrom operează în timpul perioadei de certificare, cu excepția cazului în care autoritatea competentă stabilește că operarea aerodromului trebuie suspendată. Autoritatea competentă informează operatorul de aerodrom referitor la calendarul preconizat pentru procesul de certificare și încheie certificarea în cel mai scurt timp posibil.
(c)Autoritatea competentă stabilește și notifică solicitantului baza de certificare în conformitate cu ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Baza de certificare

Baza de certificare trebuie stabilită și notificată solicitantului de către autoritatea competentă și este formată din:

(a)specificațiile de certificare emise de agenție, pe care autoritatea competentă le consideră aplicabile proiectării și tipului de operare a aerodromului și care sunt în vigoare la data depunerii cererii de certificat, cu excepția cazului în care:1.solicitantul alege să se conformeze unor modificări intrate în vigoare ulterior; sau2.autoritatea competentă consideră necesară respectarea acestor modificări intrate în vigoare ulterior;
(b)orice dispoziție pentru care autoritatea competentă a acceptat ca solicitantul să demonstreze un nivel de siguranță echivalent; și
(c)orice condiție specială prevăzută în conformitate cu ADR.AR.C.025, despre care autoritatea competentă consideră că este necesar să fie inclusă în baza de certificare.

ADR.AR.C.025 Condiții speciale

(a)Autoritatea competentă prevede specificații tehnice speciale detaliate, denumite condiții speciale, pentru un aerodrom, dacă specificațiile de certificare aferente emise de agenție și menționate la ADR.AR.C.020 litera (a) nu sunt adecvate sau corespunzătoare, în scopul de a asigura conformitatea cu cerințele esențiale din anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, deoarece:1.specificațiile de certificare nu pot fi respectate din cauza limitărilor fizice, topografice sau similare legate de amplasarea aerodromului;2.aerodromul are caracteristici de proiectare noi sau neobișnuite; sau3.experiența dobândită în urma operării aerodromului sau a altor aerodromuri cu caracteristici similare de proiectare a demonstrat că siguranța poate fi pusă în pericol.
(b)Condițiile speciale conțin astfel de specificații tehnice, inclusiv limitări sau proceduri care trebuie respectate, după cum consideră autoritatea competentă că este necesar pentru a asigura conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute în anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

ADR.AR.C.035 Eliberarea certificatelor

(a)Înainte de eliberarea unui certificat, autoritatea competentă poate solicita efectuarea unei inspecții, testări, evaluări a siguranței sau exercițiu pe care îl consideră necesar.
(b)Autoritatea competentă eliberează:1.un certificat unic de aerodrom; sau2.două certificate distincte, unul pentru aerodrom și unul pentru operatorul de aerodrom.
(c)Autoritatea competentă eliberează certificatul (certificatele) prevăzut(e) la litera (b) atunci când aceasta este satisfăcută de modul în care operatorul de aerodrom a demonstrat conformitatea cu ADR.OR.B.025 și ADR.OR.E.005.
(d)Se consideră că certificatul include baza de certificare a aerodromului, manualul aerodromului, precum și, dacă este cazul, orice alte condiții sau limitări operaționale prevăzute de autoritatea competentă și orice documente de acceptare și de acțiune privind abaterile (DAAD).
(e)Certificatul se eliberează pe o durată nelimitată. Privilegiile aferente activităților pe care operatorul de aerodrom este autorizat să le desfășoare sunt specificate în condițiile atașate la certificat.
(f)În cazul în care se atribuie responsabilități altor organizații relevante, acestea ar trebui să fie clar identificate și enumerate.
(g)Constatările, altele decât cele de nivelul 1, care nu au fost închise înainte de data certificării se evaluează din punctul de vedere al siguranței și riscurile se reduc în funcție de necesități, iar autoritatea competentă aprobă un plan de acțiuni corective pentru închiderea constatării.
(h)Pentru a permite unui operator de aerodrom să efectueze schimbări fără aprobarea prealabilă a autorității competente în conformitate cu ADR.OR.B.040 litera (d), autoritatea competentă aprobă o procedură care definește sfera unor astfel de schimbări și descrie modul în care vor fi gestionate și notificate.

ADR.AR.C.040 Schimbări

(a)La primirea unei cereri de efectuare a unei schimbări, în conformitate cu ADR.OR.B.40, care necesită aprobarea prealabilă, autoritatea competentă evaluează cererea și, dacă este cazul, notifică operatorului de aerodrom:1.specificațiile de certificare emise de agenție care sunt aplicabile schimbării propuse și care sunt în vigoare la data cererii, cu excepția cazului în care:(a)solicitantul alege să se conformeze unor modificări intrate în vigoare ulterior; sau(b)autoritatea competentă consideră necesară respectarea acestor modificări intrate în vigoare ulterior;2.orice altă specificație emisă de agenție despre care autoritatea competentă constată că este direct legată de schimbarea propusă;3.orice condiție specială, precum și orice modificare a unor condiții speciale, prevăzută de autoritatea competentă în conformitate cu ADR.AR.C.025, pe care autoritatea competentă o consideră necesară; și4.baza de certificare modificată, în cazul în care aceasta este afectată de schimbarea propusă.
(b)Autoritatea competentă aprobă schimbarea atunci când este mulțumită de modul în care operatorul de aerodrom a demonstrat respectarea cerințelor de la ADR.OR.B.040 și, dacă este cazul, ADR.OR.E.005.
(c)Dacă schimbarea aprobată are incidență asupra condițiilor certificatului, autoritatea competentă le modifică.
(d)Autoritatea competentă aprobă toate condițiile în care funcționează operatorul de aerodrom pe durata schimbării.
(e)Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când operatorul de aerodrom efectuează schimbări care necesită o aprobare prealabilă fără să fi primit respectiva aprobare din partea autorității competente, după cum se definește la litera (a), autoritatea competentă are în vedere suspendarea, limitarea sau revocarea certificatului.
(f)Pentru schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă, autoritatea competentă evaluează informațiile furnizate în notificarea trimisă de operatorul de aerodrom în conformitate cu ADR.OR.B.040 litera (d) pentru a verifica gestionarea corespunzătoare și respectarea specificațiilor de certificare și a altor cerințe aplicabile schimbării. În cazul constatării oricărei neconformități, autoritatea competentă:1.notifică neconformitatea operatorului de aerodrom și solicită schimbări suplimentare; și2.în cazul unor constatări de nivel 1 sau nivel 2, acționează în conformitate cu punctul ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Declarații ale furnizorilor de servicii de administrare a platformei

(a)La primirea unei declarații din partea unui furnizor de servicii de administrare a platformei care intenționează să furnizeze astfel de servicii pe un aerodrom, autoritatea competentă verifică dacă declarația conține toate informațiile prevăzute în partea ADR.OR și confirmă primirea declarației respectivei organizații.
(b)Dacă declarația nu conține informațiile cerute sau conține informații care indică neconformitatea cu cerințele aplicabile, autoritatea competentă notifică respectiva neconformitate furnizorului de servicii de administrare a platformei și operatorului de aerodrom și solicită informații suplimentare. Dacă este necesar, autoritatea competentă efectuează o inspecție a furnizorului de servicii de administrare a platformei și a operatorului de aerodrom. Dacă neconformitatea este confirmată, autoritatea competentă acționează în conformitate cu ADR.AR.C.055.
(c)Autoritatea competentă ține un registru al declarațiilor furnizorilor de servicii de administrare a platformei aflați sub supravegherea sa.

ADR.AR.C.055 Constatări, observații, acțiuni corective și măsuri executorii

(a)Autoritatea competentă în materie de supraveghere în conformitate cu ADR.AR.C.005 litera (a) dispune de un sistem de analiză a constatărilor pentru a determina importanța lor din punctul de vedere al siguranței.
(b)Autoritatea competentă emite o constatare de nivel 1 atunci când se detectează orice neconformitate semnificativă cu baza de certificare a aerodromului, cu cerințele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, cu procedurile și manualele operatorului de aerodrom sau ale furnizorului de servicii de administrare a platformei, cu condițiile din certificat, cu certificatul sau cu conținutul unei declarații, care reduce nivelul de siguranță sau pune serios în pericol siguranța.Constatările de nivel 1 cuprind:1.neacordarea accesului autorității competente la baza materială a aerodromului, a operatorului de aerodrom sau a furnizorului de servicii de administrare a platformei, după cum se definește la ADR.OR.C.015, în timpul programului normal de lucru și după două cereri scrise;2.obținerea sau menținerea valabilității unui certificat prin falsificarea documentelor doveditoare depuse;3.dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a unui certificat; și4.lipsa unui cadru de conducere responsabil.
(c)Autoritatea competentă emite o constatare de nivel 2 atunci când se detectează orice neconformitate cu baza de certificare a aerodromului, cu cerințele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, cu procedurile și manualele operatorului de aerodrom sau ale furnizorului de servicii de administrare a platformei, cu condițiile din certificat, cu certificatul sau cu conținutul unei declarații, care ar putea reduce nivelul de siguranță sau ar putea constitui un risc pentru siguranță.
(d)Când se face o constatare, în timpul supravegherii sau prin orice alte mijloace, fără a aduce atingere niciunei măsuri suplimentare impuse de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de normele sale de punere în aplicare, autoritatea competentă comunică respectiva constatare în scris operatorului de aerodrom sau furnizorului de servicii de administrare a platformei și solicită întreprinderea unor acțiuni corective pentru soluționarea neconformității (neconformităților) identificate.1.În cazul constatărilor de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate și adecvate pentru a interzice sau pentru a limita activitățile și, dacă este necesar, ia măsuri în vederea revocării certificatului sau a eliminării declarației din registru sau în vederea limitării sau a suspendării totale sau parțiale a certificatului sau a declarației, în funcție de importanța constatării, până când acțiunile corective vor fi fost întreprinse cu succes de către operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei.2.În cazul constatărilor de nivel 2, autoritatea competentă:(a)acordă operatorului de aerodrom sau furnizorului de servicii de administrare a platformei un termen pentru executarea acțiunilor corective, inclus într-un plan de acțiune corespunzător naturii constatării; și(b)evaluează acțiunile corective și planul de implementare propus de operatorul de aerodrom sau de furnizorul de servicii de administrare a platformei și, dacă evaluarea concluzionează că acestea sunt suficiente pentru a soluționa neconformitatea (neconformitățile), le acceptă.3.Dacă operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei nu reușește să depună un plan de acțiuni corective acceptabil sau să execute acțiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea competentă, constatarea se transformă în constatare de nivel 1 și se iau măsuri după cum se prevede la litera (d) punctul 1 de mai sus.4.Autoritatea competentă ține evidența tuturor constatărilor pe care le-a făcut și, dacă este cazul, a măsurilor executorii pe care le-a aplicat, precum și a tuturor acțiunilor corective și a datei de încheiere a acțiunii executate în legătură cu constatările.
(e)Pentru acele cazuri care nu necesită constatări de nivel 1 sau de nivel 2, autoritatea competentă poate emite observații.

(1)  JO L 167, 4.7.2003, p. 23.


ANEXA III

Partea Cerințe aplicabile organizațiilor – Operatori de aerodromuri (Partea ADR.OR)

SUBPARTEA A – CERINȚE GENERALE (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Domeniul de aplicare

Prezenta anexă stabilește cerințele care trebuie respectate de:

(a)un operator de aerodrom care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în ceea ce privește certificarea, managementul, manualele și alte responsabilități ale sale; și
(b)un furnizor de servicii de administrare a platformei.

ADR.OR.A.010 Autoritatea competentă

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă este autoritatea desemnată de statul membru în care este situat aerodromul.

ADR.OR.A.015 Mijloace de conformitate

(a)Un operator de aerodrom sau un furnizor de servicii de administrare a platformei poate utiliza mijloace de conformitate alternative la cele adoptate de agenție pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare.
(b)Atunci când un operator de aerodrom sau un furnizor de servicii de administrare a platformei dorește să utilizeze un mijloc de conformitate alternativ la mijloacele acceptabile de conformitate (AMC) adoptate de agenție pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, înainte de a-l implementa, acesta trebuie să furnizeze autorității competente o descriere completă a mijlocului de conformitate alternativ. Descrierea trebuie să includă toate revizuirile manualelor sau procedurilor care ar putea fi relevante, precum și o evaluare care demonstrează respectarea normelor de punere în aplicare.Operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei poate pune în aplicare aceste mijloace de conformitate alternative sub rezerva aprobării prealabile de către autoritatea competentă și la primirea notificării, după cum se descrie la ADR.AR.A.015 litera (d).
(c)În cazul în care serviciile de administrare a platformei nu sunt furnizate de operatorul de aerodrom însuși, utilizarea unor mijloace de conformitate alternative de către furnizorii de astfel de servicii în conformitate cu literele (a) și (b) necesită și acordul prealabil al operatorului aerodromului pe care sunt furnizate astfel de servicii.

SUBPARTEA B – CERTIFICARE (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Obligații de certificare ale aerodromurilor și ale operatorilor de aerodrom

Înainte de a începe operarea unui aerodrom sau atunci când a fost revocată o derogare în conformitate cu articolul 5, operatorul de aerodrom trebuie să obțină certificatul (certificatele) aplicabil(e), eliberat(e) de autoritatea competentă.

ADR.OR.B.015 Solicitarea unui certificat

(a)Solicitarea unui certificat se realizează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.
(b)Solicitantul furnizează autorității competente următoarele:1.denumirea sa oficială și denumirea sa comercială, adresa sa și adresa sa de corespondență;2.informații și date cu privire la:(i)situarea aerodromului;(ii)tipul de operațiuni efectuate pe aerodrom; și(iii)modul de proiectare și baza materială a aerodromului, în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile stabilite de agenție;3.orice propuneri de abateri de la specificațiile de certificare aplicabile identificate, stabilite de agenție;4.o documentație care să demonstreze modul în care va respecta cerințele aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de punere în aplicare. O astfel de documentație cuprinde o procedură, inclusă în manualul aerodromului, care descrie modul în care vor fi gestionate și notificate autorității competente schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă; modificările ulterioare ale acestei proceduri necesită aprobarea prealabilă a autorității competente;5.dovada adecvării resurselor pentru operarea aerodromului în conformitate cu cerințele aplicabile;6.dovada însoțită de documente a relației solicitantului cu proprietarul aerodromului și/sau proprietarul terenului;7.numele și informațiile relevante cu privire la managerul responsabil, precum și alte persoane desemnate prevăzute de ADR.OR.D.015; și8.o copie a manualului aerodromului prevăzută la ADR.OR.E.005.
(c)Dacă autoritatea competentă consideră că este admisibil, informațiile prevăzute la punctele 7 și 8 pot fi furnizate într-o etapă ulterioară stabilită de autoritatea competentă, dar înainte de eliberarea certificatului.

ADR.OR.B.025 Demonstrarea conformității

(a)Operatorul de aerodrom:1.execută și documentează toate acțiunile, inspecțiile, testele, evaluările privind siguranța sau exercițiile necesare și demonstrează autorității competente:(i)conformitatea cu baza de certificare notificată, cu specificațiile de certificare aplicabile unei schimbări, cu orice directivă de siguranță, după caz, precum și cu cerințele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare;(ii)că aerodromul, suprafețele de limitare a obstacolelor și de protecție împotriva obstacolelor și alte zone asociate cu aerodromul nu au proprietăți sau caracteristici care să afecteze siguranța operațională; și(iii)că procedurile de zbor ale aerodromului au fost aprobate.2.prezintă autorității competente mijloacele prin care a fost demonstrată conformitatea; și3.declară autorității competente conformitatea sa cu litera (a) punctul 1.
(b)Informațiile relevante privind proiectarea, inclusiv desenele, inspecția, testarea și alte rapoarte relevante, sunt ținute și păstrate de operatorul de aerodrom la dispoziția autorității competente, în conformitate cu dispozițiile ADR.OR.D.035 și, la cerere, se pun la dispoziția autorității competente.

ADR.OR.B.030 Condițiile certificatului și privilegiile titularului de certificat

Un operator de aerodrom trebuie să se conformeze sferei de activitate și privilegiilor definite în condițiile atașate la certificat.

ADR.OR.B.035 Menținerea valabilității unui certificat

(a)Un certificat rămâne valabil cu condiția ca:1.operatorul de aerodrom să rămână în conformitate cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare, iar aerodromul să rămână în conformitate cu baza de certificare, ținând seama de prevederile referitoare la tratarea constatărilor după cum se specifică la ADR.OR.C.020;2.autorității competente să i se acorde acces la organizația operatorului de aerodrom, după cum se definește la ADR.OR.C.015, pentru a stabili menținerea conformității cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare; și3.certificatul să nu fie revocat sau să nu se renunțe la acesta.
(b)În cazul revocării sau al renunțării, certificatul se returnează autorității competente fără întârziere.

ADR.OR.B.037 Menținerea valabilității unei declarații a unui furnizor de servicii de administrare a platformei

O declarație făcută de un furnizor de servicii de administrare a platformei în conformitate cu ADR.OR.B.060 rămâne valabilă cu condiția ca:

(a)furnizorul de servicii de administrare a platformei și baza materială aferentă să respecte în continuare cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare, ținând seama de prevederile referitoare la tratarea constatărilor după cum se specifică la ADR.OR.C.020;
(b)autorității competente să i se acorde acces la organizația furnizorului de servicii de administrare a platformei, după cum se definește la ADR.OR.C.015, pentru a stabili menținerea conformității cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare; și
(c)declarația să nu fie retrasă de furnizorul unor astfel de servicii sau eliminată din registru de autoritatea competentă.

ADR.OR.B.040 Schimbări

(a)Orice schimbare care:1.afectează condițiile certificatului, baza de certificare și echipamentele esențiale pentru siguranță ale aerodromului; sau2.afectează, în mod semnificativ, elementele sistemului de management al operatorului de aerodrom conform cerințelor de la ADR.OR.D.005 litera (b)necesită aprobarea prealabilă din partea autorității competente.
(b)Pentru alte schimbări care necesită o aprobare prealabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, operatorul de aerodrom trebuie să solicite și să obțină o aprobare din partea autorității competente.
(c)Cererea de efectuare a unei schimbări în conformitate cu litera (a) sau (b) se depune înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, pentru a permite autorității competente să determine menținerea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare și să modifice, dacă este necesar, certificatul și condițiile conexe atașate certificatului.Schimbarea se implementează numai la primirea aprobării oficiale a autorității competente în conformitate cu ADR.AR.C.040.În timpul schimbărilor, operatorul de aerodrom își desfășoară activitatea în condițiile aprobate de autoritatea competentă.
(d)Schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă se gestionează și se notifică autorității competente în modul definit în procedura aprobată de autoritatea competentă în conformitate cu ADR.AR.C.035 litera (h).
(e)Operatorul de aerodrom furnizează autorității competente documentele relevante în conformitate cu litera (f) și cu ADR.OR.E.005.
(f)În cadrul sistemului său de management, definit la ADR.OR.D.005, un operator de aerodrom care propune o efectuarea unei schimbări a aerodromului, a operării, a organizării sau a sistemului său de management trebuie:1.să determine interdependențele cu oricare dintre părțile afectate, să planifice și să efectueze o evaluare a siguranței în mod coordonat cu aceste organizații;2.să alinieze în mod sistematic ipotezele și măsurile de atenuare în cazul tuturor părților afectate;3.să asigure o evaluare cuprinzătoare a schimbării, care să includă orice interacțiune necesară; și4.să se asigure că se stabilesc și se documentează argumente complete și valabile, dovezi și criterii de siguranță pentru a sprijini evaluarea siguranței și că schimbarea contribuie la îmbunătățirea siguranței, ori de câte ori este posibil în mod rezonabil.

ADR.OR.B.050 Menținerea conformității cu specificațiile de certificare ale agenției

În urma unei modificări a specificațiilor de certificare stabilite de agenție, operatorul de aerodrom trebuie:

(a)să efectueze o analiză pentru a identifica orice specificații de certificare care sunt aplicabile aerodromului; și
(b)dacă este cazul, să demareze un proces de schimbare în conformitate cu ADR.OR.B.040 și să efectueze schimbările necesare la aerodrom.

ADR.OR.B.060 Declarația furnizorilor de servicii de administrare a platformei

(a)Furnizorii de servicii de administrare a platformei cărora li se permite să declare că dispun de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilitățile legate de prestarea unor astfel de servicii și în urma unui acord cu un operator de aerodrom pentru furnizarea de astfel de servicii la un aerodrom trebuie:1.să furnizeze autorității competente toate informațiile relevante și să își declare conformitatea cu toate cerințele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare, prin intermediul unui formular elaborat de autoritatea competentă;2.să pună la dispoziția autorității competente o listă a mijloacelor de conformitate alternative utilizate, în conformitate cu ADR.OR.A.015 litera (b);3.să mențină conformitatea cu cerințele aplicabile și cu informațiile oferite în declarație;4.să notifice autorității competente orice modificări ale declarațiilor lor sau ale mijloacelor de conformitate utilizate, prin depunerea unei declarații modificate; și5.să își ofere serviciile în conformitate cu manualul aerodromului și să respecte toate dispozițiile relevante cuprinse în acesta.
(b)Înainte de încetarea furnizării de astfel de servicii, furnizorul de servicii de administrare a platformei trebuie să notifice autoritatea competentă și operatorul de aerodrom.

ADR.OR.B.065 Încetarea operării

Un operator care intenționează să înceteze operarea unui aerodrom trebuie:

(a)să notifice acest lucru autorității competente în cel mai scurt timp posibil;
(b)să transmită aceste informații furnizorului serviciului de informații aeronautice;
(c)să returneze certificatul autorității competente la data încetării operării; și
(d)să se asigure că au fost luate măsurile adecvate pentru a se evita utilizarea neprevăzută a aerodromului de către aeronave, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a aprobat folosirea aerodromului în alte scopuri.

SUBPARTEA C – RESPONSABILITĂȚI SUPLIMENTARE ALE OPERATORULUI DE AERODROM (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Responsabilitățile operatorului de aerodrom

(a)Operatorul de aerodrom este responsabil pentru operarea în siguranță și mentenanța aerodromului în conformitate cu:1.Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare;2.condițiile certificatului său;3.conținutul manualului aerodromului; și4.orice alte manuale pentru echipamentele aerodromului disponibile pe aerodrom, după caz.
(b)Operatorul de aerodrom trebuie să asigure în mod direct sau să coordoneze prin acorduri, după caz, cu entitățile responsabile care furnizează următoarele servicii:1.furnizarea de servicii de navigație aeriană adecvate nivelului de trafic și condițiilor de operare de pe aerodrom; și2.proiectarea și mentenanța procedurilor de zbor, în conformitate cu cerințele aplicabile.
(c)Operatorul de aerodrom se asigură, în coordonare cu autoritatea competentă, că informațiile relevante pentru siguranța aeronavelor sunt cuprinse în manualul aerodromului și sunt publicate, după caz. Acestea cuprind:1.scutiri sau derogări acordate de la cerințele aplicabile;2.dispoziții pentru care autoritatea competentă a acceptat un nivel echivalent de siguranță ca parte a bazei de certificare; și3.condiții speciale și limitări cu privire la utilizarea aerodromului.
(d)În cazul în care la aerodrom apare o condiție care afectează siguranța, operatorul de aerodrom ia, fără întârzieri nejustificate, toate măsurile necesare pentru a se asigura că aeronavele nu utilizează părțile aerodromului considerate periculoase.

ADR.OR.C.015 Accesul

În scopul stabilirii conformității cu cerințele relevante ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare, un operator de aerodrom sau un furnizor de servicii de administrare a platformei acordă acces oricărei persoane autorizate de către autoritatea competentă:

(a)la orice instalație, document, înregistrare, dată, procedură sau alt material relevant pentru activitatea sa supusă certificării sau declarării, indiferent dacă este contractată sau nu; și
(b)în vederea efectuării sau a asistării la orice acțiune, inspecție, test, evaluare sau exercițiu pe care autoritatea competentă îl consideră necesar.

ADR.OR.C.020 Constatări și acțiuni corective

După primirea unei notificări cu privire la constatări, operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei:

(a)determină cauza care stă la baza neconformității;
(b)definește un plan de acțiuni corective; și
(c)demonstrează implementarea acțiunilor corective într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă în termenul convenit cu autoritatea respectivă, conform celor definite la ADR.AR.C.055 litera (d).

ADR.OR.C.025 Reacția imediată la o problemă de siguranță – conformitatea cu directivele de siguranță

Operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei implementează toate măsurile de siguranță, inclusiv directivele de siguranță, dispuse de autoritatea competentă în conformitate cu ADR.AR.A.030 litera (c) și ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Raportarea evenimentelor

(a)Operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei raportează autorității competente și oricărei alte organizații care trebuie informată conform dispozițiilor statului în care este situat aerodromul orice accident, incident grav și eveniment, definite în Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și în Directiva 2003/42/CE.
(b)Fără a aduce atingere literei (a), operatorul raportează autorității competente și organizației responsabile de proiectarea echipamentelor aerodromului orice defecțiune, defect tehnic, depășire a limitelor tehnice, eveniment sau altă circumstanță anormală care a pus sau se poate să fi pus în pericol siguranța și care nu a dus la producerea unui accident sau a unui incident grav.
(c)Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și Directivei 2003/42/CE, Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei (2) și Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (3), rapoartele menționate la literele (a) și (b) se realizează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă și conțin toate informațiile pertinente referitoare la situația sesizată de operatorul de aerodrom sau de furnizorul de servicii de administrare a platformei.
(d)Rapoartele se întocmesc cât mai curând posibil, însă în orice caz în termen de 72 de ore de la momentul identificării, de către operatorul de aerodrom sau de către furnizorul de servicii de administrare a platformei, a situației la care face referire raportul, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale care împiedică acest lucru.
(e)Dacă este relevant, operatorul de aerodrom sau furnizorul de servicii de administrare a platformei realizează un raport de urmărire pentru a furniza detalii despre măsurile pe care intenționează să le ia pentru a preveni evenimente similare pe viitor, imediat ce aceste măsuri au fost identificate. Acest raport se întocmește în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

ADR.OR.C.040 Prevenirea incendiilor

Operatorul de aerodrom stabilește proceduri pentru a interzice:

(a)fumatul în suprafața de mișcare, în alte suprafețe operaționale ale aerodromului sau în zone ale aerodromului unde se depozitează combustibil sau alte materiale inflamabile;
(b)orice flacără deschisă sau desfășurarea unei activități care ar crea un pericol de incendiu în:1.zonele aerodromului unde se depozitează combustibil sau alte materiale inflamabile;2.suprafața de mișcare sau alte suprafețe operaționale ale aerodromului, cu excepția cazului în care este autorizată de operatorul de aerodrom.

ADR.OR.C.045 Consumul de alcool, substanțe psihoactive și medicamente

(a)Operatorul de aerodrom stabilește proceduri referitoare la nivelul de consum de alcool, de substanțe psihoactive și de medicamente de către:1.personalul implicat în operarea, salvarea și lupta împotriva incendiilor și mentenanța aerodromului;2.persoanele neînsoțite care operează pe suprafața de mișcare sau pe alte suprafețe operaționale ale aerodromului.
(b)Procedurile menționate trebuie să includă cerințe conform cărora acestor persoane li se interzice:1.să consume alcool în timpul perioadei de serviciu;2.să efectueze vreo activitate sub influența:(i)alcoolului sau a oricărei substanțe psihoactive; sau(ii)oricărui medicament care ar putea avea un efect asupra capacităților sale, astfel încât să fie afectată siguranța.

SUBPARTEA D – MANAGEMENT (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Sistemul de management

(a)Operatorul de aerodrom implementează și menține un sistem de management care să cuprindă un sistem de management al siguranței.
(b)Sistemul de management include:1.linii de responsabilitate și de răspundere clar definite la toate nivelurile operatorului de aerodrom, inclusiv o responsabilitate directă în materie de siguranță care revine conducerii;2.o descriere a filosofiilor și principiilor generale ale operatorului de aerodrom în materie de siguranță, denumite generic politica de siguranță, semnată de cadrul de conducere responsabil;3.un proces formal care să asigure identificarea pericolelor în operațiuni;4.un proces formal care să asigure analiza, evaluarea și reducerea riscurilor de siguranță în ceea ce privește operațiunile aerodromului;5.mijloacele de verificare a performanței în materie de siguranță ale organizației operatorului de aerodrom în raport cu indicatorii de performanță în materie de siguranță și cu obiectivele de performanță în materie de siguranță ale sistemului de management al siguranței, precum și de validare a eficienței măsurilor de control al riscurilor de siguranță;6.un proces formal pentru:(i)identificarea schimbărilor în cadrul organizației operatorului de aerodrom, al sistemului de management, al aerodromului sau al operării acestuia care ar putea afecta procesele, procedurile și serviciile existente;(ii)descrierea mecanismelor care asigură performanța în materie de siguranță înainte de efectuarea schimbărilor; și(iii)eliminarea sau modificarea măsurilor de control al riscurilor de siguranță care nu mai sunt necesare sau eficiente având în vedere schimbările din mediul operațional;7.un proces formal de revizuire a sistemului de management menționat la litera (a), identificarea cauzelor performanței neconforme a sistemului de management al siguranței, stabilirea implicațiilor unei astfel de performanțe neconforme asupra operațiunilor, precum și eliminarea sau atenuarea acestor cauze;8.un program de pregătire în domeniul siguranței care să garanteze că personalul implicat în operare, în salvare și lupta împotriva incendiilor, în mentenanța și în managementul aerodromului este pregătit și competent pentru a executa sarcinile din cadrul sistemului de management al siguranței;9.mijloace oficiale de comunicare în domeniul siguranței, care să garanteze că personalul are cunoștință deplină de sistemul de management al siguranței, să transmită informații esențiale pentru siguranță și să explice de ce se iau anumite măsuri de siguranță și de ce se introduc sau se modifică procedurile de siguranță;10.coordonarea sistemului de management al siguranței cu planul de răspuns la situații de urgență al aerodromului; coordonarea planului de răspuns la situații de urgență al aerodromului cu planurile de răspuns la situații de urgență ale organizațiilor cu care trebuie să interacționeze în cursul furnizării serviciilor de aerodrom; și11.un proces formal de monitorizare a conformității organizației cu cerințele relevante.
(c)Operatorul de aerodrom trebuie să documenteze toate procesele-cheie ale sistemului de management.
(d)Sistemul de management trebuie să fie proporțional cu dimensiunea organizației și cu amploarea activităților sale, ținând seama de pericolele și riscurile asociate, inerente acestor activități.
(e)În cazul în care operatorul de aerodrom deține și un certificat pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, acesta se asigură că sistemul de management cuprinde toate activitățile din sfera certificatelor sale.

ADR.OR.D.007 Managementul datelor aeronautice și al informațiilor aeronautice

(a)În cadrul sistemului său de management, operatorul de aerodrom implementează și menține un sistem de management al calității care să cuprindă:1.activitățile sale legate de datele aeronautice; și2.activitățile sale de furnizare de informații aeronautice.
(b)Operatorul de aerodrom definește procedurile pentru atingerea obiectivelor de management al siguranței și securității referitoare la:1.activitățile legate de datele aeronautice; și2.activitățile de furnizare de informații aeronautice.

ADR.OR.D.010 Activități contractate

(a)Activitățile contractate includ toate activitățile din sfera de activitate a operatorului de aerodrom conform condițiilor certificatului, desfășurate de alte organizații care sunt certificate să desfășoare o astfel de activitate sau care, dacă nu sunt certificate, își desfășoară activitatea în temeiul aprobării operatorului de aerodrom. Atunci când contractează sau achiziționează orice parte a activității sale, operatorul de aerodrom se asigură că serviciul, echipamentul sau sistemul contractat ori achiziționat este conform cu cerințele aplicabile.
(b)Atunci când un operator de aerodrom contractează orice parte a activității sale unei organizații care nu este certificată, în conformitate cu dispozițiile din prezenta parte, să desfășoare o astfel de activitate, organizația contractată își desfășoară activitatea în temeiul aprobării operatorului de aerodrom și sub supravegherea acestuia. Operatorul de aerodrom se asigură că autorității competente i se acordă acces la organizația contractată pentru a determina menținerea conformității cu cerințele aplicabile.

ADR.OR.D.015 Cerințe privind personalul

(a)Operatorul de aerodrom numește un cadru de conducere responsabil, care deține autoritatea de a asigura că toate activitățile pot fi finanțate și executate în conformitate cu cerințele aplicabile. Cadrul de conducere responsabil poartă răspunderea pentru instituirea și întreținerea unui sistem de management eficace.
(b)Operatorul de aerodrom numește persoane responsabile cu managementul și cu supravegherea următoarelor domenii:1.serviciile operaționale ale aerodromului; și2.mentenanța aerodromului.
(c)Operatorul de aerodrom numește o persoană sau un grup de persoane responsabile pentru dezvoltarea, întreținerea și gestionarea zilnică a sistemului de management al siguranței.Aceste persoane acționează independent de alte cadre de conducere din cadrul organizației, au acces direct la cadrul de conducere responsabil și la conducerea corespunzătoare în ceea ce privește problemele de siguranță și răspund în fața cadrului de conducere responsabil.
(d)Operatorul de aerodrom trebuie să dețină personal suficient și calificat pentru sarcinile și activitățile planificate care trebuie desfășurate în conformitate cu cerințele aplicabile.
(e)Operatorul de aerodrom alocă un număr suficient de supraveghetori ai personalului pentru executarea unor sarcini și responsabilități definite, ținând seama de structura organizației și de numărul de angajați.
(f)Operatorul de aerodrom se asigură că personalul implicat în operarea, mentenanța și managementul aerodromului este pregătit corespunzător în conformitate cu programul de pregătire.

ADR.OR.D.017 Programe de pregătire și de verificare a competențelor

(a)Operatorul de aerodrom instituie și implementează un program de pregătire a personalului implicat în operarea, mentenanța și managementul aerodromului.
(b)Operatorul de aerodrom se asigură că persoanele neînsoțite care își desfășoară activitatea pe suprafața de mișcare sau pe alte suprafețe operaționale ale aerodromului sunt pregătite corespunzător.
(c)Operatorul de aerodrom se asigură că persoanele menționate la literele (a) și (b) de mai sus și-au demonstrat capacitatea de a-și îndeplini sarcinile atribuite prin verificarea competențelor acestora la intervale adecvate în scopul asigurării menținerii competențelor.
(d)Operatorul de aerodrom se asigură că:1.se utilizează instructori și evaluatori cu calificările și experiența corespunzătoare pentru implementarea programului de pregătire; și2.se utilizează mijloace corespunzătoare pentru furnizarea pregătirii.
(e)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să păstreze evidențe corespunzătoare cu privire la calificare, pregătire și verificarea competențelor, pentru a demonstra conformitatea cu această cerință;2.la cerere, să pună aceste evidențe la dispoziția personalului vizat; și3.în cazul în care o persoană este angajată de un alt angajator, să pună la dispoziția acestui nou angajator, la cerere, evidențele referitoare la respectiva persoană.

ADR.OR.D.020 Cerințe privind baza materială

(a)Operatorul de aerodrom se asigură că personalul său sau personalul angajat de părțile contractate pentru furnizarea de servicii operaționale și de mentenanță a aerodromului are la dispoziție baza materială adecvată și corespunzătoare.
(b)Operatorul de aerodrom desemnează zone corespunzătoare ale aerodromului care să fie utilizate pentru depozitarea mărfurilor periculoase transportate prin respectivul aerodrom, în conformitate cu instrucțiunile tehnice.

ADR.OR.D.025 Coordonarea cu alte organizații

Operatorul de aerodrom trebuie:

(a)să se asigure că sistemul de management al aerodromului abordează coordonarea și interacțiunea cu procedurile de siguranță ale altor organizații care își desfășoară activitatea sau furnizează servicii pe respectivul aerodrom; și
(b)să se asigure că astfel de organizații dispun de proceduri de siguranță pentru a fi conforme cu cerințele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și ale normelor sale de punere în aplicare, precum și cu cerințele prevăzute în manualul aerodromului.

ADR.OR.D.027 Programe privind siguranța

Operatorul de aerodrom trebuie:

(a)să instituie, să coordoneze și să implementeze programe de promovare a siguranței și a schimbului de informații relevante pentru siguranță; și
(b)să încurajeze organizațiile care își desfășoară activitatea sau furnizează servicii pe respectivul aerodrom să participe la astfel de programe.

ADR.OR.D.030 Sistemul de raportare a problemelor de siguranță

(a)Operatorul de aerodrom instituie și implementează un sistem de raportare a problemelor de siguranță pentru toți membrii personalului și pentru toate organizațiile care își desfășoară activitatea sau furnizează servicii pe respectivul aerodrom, în scopul promovării siguranței pe aerodrom și a utilizării în siguranță a acestuia.
(b)În conformitate cu ADR.OR.D.005 litera (b) punctul 3, operatorul de aerodrom trebuie:1.să solicite personalului și organizațiilor menționate la litera (a) să utilizeze sistemul de raportare a problemelor de siguranță pentru raportarea obligatorie a oricărui accident, incident grav și eveniment; și2.să se asigure că sistemul de raportare a problemelor de siguranță poate fi utilizat pentru raportarea voluntară a tuturor defectelor, avariilor sau pericolelor care ar putea avea impact asupra siguranței.
(c)Sistemul de raportare a problemelor de siguranță protejează identitatea persoanei care raportează, încurajează raportarea voluntară și prevede opțiunea ca rapoartele să poată fi transmise anonim.
(d)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să țină evidența tuturor rapoartelor trimise;2.să analizeze și să evalueze rapoartele, după caz, în scopul de a soluționa deficiențele în materie de siguranță și de a identifica tendințele;3.să se asigure că toate organizațiile care își desfășoară activitatea sau furnizează servicii pe aerodrom și care sunt implicate în problema de siguranță participă la analiza unor astfel de rapoarte, precum și că se aplică toate măsurile corective și/sau preventive identificate;4.să declanșeze investigații în privința rapoartelor, după caz; și5.să se abțină de la atribuirea culpei, în conformitate cu principiile „culturii juste”.

ADR.OR.D.035 Evidența documentelor

(a)Operatorul de aerodrom instituie un sistem adecvat de evidență a documentelor, care să acopere toate activitățile sale desfășurate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de punere în aplicare.
(b)Formatul evidențelor se precizează în manualul aerodromului.
(c)Documentele păstrate în evidență se stochează într-un mod care să asigure protecția împotriva deteriorării, alterării și furtului.
(d)Documentele se păstrează în evidență timp de cel puțin cinci ani, cu excepția celor de mai jos, care se păstrează după cum urmează:1.baza de certificare a aerodromului, mijloacele de conformitate alternative utilizate și certificatul (certificatele) în vigoare al(e) aerodromului sau al(e) operatorului de aerodrom, pe durata valabilității certificatului (certificatelor);2.acordurile cu alte organizații, pe perioada în care aceste acorduri sunt în vigoare;3.manualele echipamentelor aerodromului sau ale sistemelor utilizate pe aerodrom, pe perioada în care acestea sunt utilizate pe respectivul aerodrom;4.rapoartele de evaluare a siguranței pe durata de viață a sistemului/procedurii/activității;5.pregătirea, calificările și dosarele medicale ale membrilor personalului, precum și verificările competențelor acestora, după caz, timp de cel puțin patru ani de la sfârșitul perioadei de angajare sau până când domeniul atribuțiilor lor a fost auditat de autoritatea competentă; și6.versiunea curentă a registrului de evidență a pericolelor.
(e)Toate evidențele se supun legislației aplicabile privind protecția datelor.

SUBPARTEA E – MANUALUL AERODROMULUI ȘI DOCUMENTAȚIA (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Manualul aerodromului

(a)Operatorul de aerodrom elaborează și păstrează la zi un manual al aerodromului.
(b)Conținutul manualului aerodromului trebuie să reflecte baza de certificare și cerințele prevăzute în prezenta parte și în partea ADR.OPS, după caz, și nu trebuie să contravină condițiilor certificatului. Manualul aerodromului trebuie să cuprindă sau să facă referire la toate informațiile necesare pentru utilizarea, operarea și mentenanța în condiții de siguranță a aerodromului, a echipamentelor sale, precum și a suprafețelor sale de limitare a obstacolelor și de protecție împotriva obstacolelor și a altor zone asociate cu aerodromul.
(c)Manualul aerodromului poate fi editat în părți separate.
(d)Operatorul de aerodrom se asigură că toți membrii personalului aerodromului și ai personalului celorlalte organizații relevante au acces ușor la părțile manualului aerodromului cu relevanță pentru sarcinile și responsabilitățile lor.
(e)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să prezinte autorității competente modificările și revizuirile manualului aerodromului avute în vedere pentru elementele care necesită aprobarea prealabilă în conformitate cu ADR.OR.B.040, înainte de data intrării în vigoare, și să se asigure că acestea nu intră în vigoare înainte de obținerea aprobării autorității competente; sau2.să prezinte autorității competente modificările și revizuirile manualului aerodromului avute în vedere înainte de data intrării în vigoare, în cazul în care propunerea de modificare sau de revizuire a manualului aerodromului necesită numai notificarea autorității competente în conformitate cu ADR.OR.B.040 litera (d) și cu ADR.OR.B.015 litera (b).
(f)Fără a aduce atingere literei (e), dacă sunt necesare modificări sau revizuiri din motive de siguranță, acestea pot fi publicate și aplicate imediat, cu condiția să se fi solicitat toate aprobările necesare.
(g)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să revizuiască informațiile cuprinse în manualul aerodromului, să se asigure că este ținut la zi și că este modificat ori de câte ori este necesar;2.să includă toate modificările și revizuirile solicitate de autoritatea competentă; și3.să aducă la cunoștința întregului personal al aerodromului și a altor organizații relevante modificările relevante pentru sarcinile și responsabilitățile acestora.
(h)Operatorul de aerodrom se asigură că orice informație preluată din alte documente aprobate și orice modificare a unei astfel de informații sunt reflectate corect în manualul aerodromului. Acest lucru nu îl împiedică pe operatorul de aerodrom să publice date și proceduri mai conservatoare în manualul aerodromului.
(i)Operatorul de aerodrom se asigură:1.că manualul aerodromului este redactat într-un limbaj pe care autoritatea competentă îl consideră admisibil; și2.că toți membrii personalului sunt capabili să citească și să înțeleagă limbajul în care sunt redactate părțile manualului aerodromului și ale altor documente operaționale cu relevanță pentru atribuțiile și responsabilitățile lor.
(j)Operatorul de aerodrom se asigură că manualul aerodromului:1.este semnat de cadrul de conducere responsabil al aerodromului;2.este tipărit sau este disponibil în format electronic și că este ușor de revizuit;3.dispune de un sistem de gestionare a controlului versiunilor, care se aplică și care este indicat clar în manualul aerodromului; și4.respectă principiile factorilor umani și este structurat astfel încât să înlesnească elaborarea, utilizarea și revizuirea sa.
(k)Operatorul de aerodrom păstrează la aerodrom cel puțin o copie completă și actualizată a manualului aerodromului, pe care o pune la dispoziția autorității competente spre inspecție.
(l)Conținutul manualului aerodromului este următorul:1.generalități;2.sistemul de management al aerodromului, cerințele de calificare și de pregătire;3.caracteristicile locului în care se situează aerodromul;4.caracteristicile aerodromului care trebuie raportate serviciului de informații aeronautice; și5.caracteristicile procedurilor de operare ale aerodromului, ale echipamentelor sale și ale măsurilor de siguranță.

ADR.OR.E.010 Cerințe privind documentația

(a)Operatorul de aerodrom trebuie să asigure disponibilitatea oricărui alt document necesar și a modificărilor asociate.
(b)Operatorul de aerodrom trebuie să aibă capacitatea de a distribui instrucțiunile operaționale și orice alte informații fără întârziere.

(1)  JO L 295, 12.11.2010, p. 35.

(2)  JO L 294, 13.11.2007, p. 3.

(3)  JO L 295, 14.11.2007, p. 7.


ANEXA IV

Partea Cerințe privind operațiunile – Aerodromuri (Partea ADR.OPS)

SUBPARTEA A – DATE REFERITOARE LA AERODROM (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Date referitoare la aerodrom

După caz, operatorul de aerodrom:

(a)determină, documentează și ține la zi datele relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile;
(b)furnizează date relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile utilizatorilor, precum și furnizorilor de servicii de trafic aerian și de servicii de informații aeronautice vizați.

ADR.OPS.A.010 Cerințe privind calitatea datelor

Operatorul de aerodrom trebuie să încheie acorduri oficiale cu organizațiile cu care face schimb de date aeronautice și/sau de informații aeronautice.

(a)Toate datele relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile sunt furnizate de către operatorul de aerodrom la nivelul de calitate și de integritate necesar.
(b)Atunci când se publică date relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile, operatorul de aerodrom trebuie:1.să monitorizeze datele relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile care provin de la operatorul de aerodrom și sunt diseminate de către furnizorii de servicii de trafic aerian și de servicii de informații aeronautice vizați;2.să notifice furnizorilor de servicii de informații aeronautice în cauză orice modificare necesară pentru a asigura că datele relevante pentru aerodrom și pentru serviciile disponibile, care provin de la operatorul de aerodrom, sunt corecte și complete;3.să informeze furnizorii de servicii de trafic aerian și de servicii de informații aeronautice vizați atunci când datele publicate care provin de la operatorul de aerodrom sunt incorecte sau inadecvate.

ADR.OPS.A.015 Coordonarea între operatorii de aerodromuri și furnizorii de servicii de informații aeronautice

(a)Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de informații aeronautice obțin informații care să le permită furnizarea de informații actualizate înainte de zbor, precum și satisfacerea nevoii de informații în timpul zborului, operatorul de aerodrom ia măsuri pentru a transmite, în cel mai scurt timp, furnizorilor de servicii de informații aeronautice în cauză următoarele:1.informații cu privire la condițiile de pe aerodrom, înlăturarea aeronavelor imobilizate accidental, salvarea și lupta împotriva incendiilor și sistemele de indicare vizuală a pantei de apropiere;2.starea de funcționare a instalațiilor asociate, a serviciilor și a mijloacelor de navigație de la aerodrom;3.orice alte informații considerate a fi de importanță operațională.
(b)Înainte de a efectua schimbări ale sistemului de navigație aeriană, operatorul de aerodrom trebuie să țină seama în mod corespunzător de timpul necesar pentru ca serviciile de informații aeronautice relevante să pregătească, să redacteze și să publice materiale relevante în scopul diseminării.

SUBPARTEA B – SERVICII OPERAȚIONALE, ECHIPAMENTE ȘI INSTALAȚII ALE AERODROMULUI (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Furnizarea de servicii

Serviciile prevăzute în subpartea B a prezentei anexe se furnizează pe aerodrom, direct sau indirect, de către operatorul de aerodrom.

ADR.OPS.B.005 Planul de urgență al aerodromului

Operatorul de aerodrom trebuie să aibă și să aplice un plan de urgență al aerodromului, care:

(a)să fie proporțional cu operațiunile cu aeronave și cu alte activități desfășurate pe aerodrom;
(b)să prevadă coordonarea organizațiilor corespunzătoare ca răspuns la o situație de urgență care apare pe aerodrom sau în vecinătatea acestuia; și
(c)să conțină proceduri pentru testarea periodică a adecvării planului și pentru examinarea rezultatelor în scopul îmbunătățirii eficacității acestuia.

ADR.OPS.B.010 Servicii de salvare și de luptă împotriva incendiilor

(a)Operatorul de aerodrom se asigură că:1.pe aerodrom se furnizează baza materială, echipamentele și serviciile pentru salvare și pentru lupta împotriva incendiilor;2.sunt disponibile în timp util echipamente adecvate, agenți de stingere a incendiilor și suficient personal;3.personalul de salvare și de luptă împotriva incendiilor este pregătit, echipat și calificat corespunzător pentru a-și desfășura activitatea în mediul caracteristic aerodromului; și4.personalul de salvare și de luptă împotriva incendiilor însărcinat să acționeze în situații de urgență aviatică demonstrează că este apt din punct de vedere medical să își îndeplinească atribuțiile în mod satisfăcător, ținând seama de tipul de activitate.
(b)Operatorul de aerodrom instituie și implementează un program de pregătire pentru persoanele implicate în serviciile de salvare și de luptă împotriva incendiilor furnizate pe aerodrom.
(c)Operatorul de aerodrom efectuează verificări ale competențelor la intervale adecvate în scopul de a asigura menținerea competențelor.
(d)Operatorul de aerodrom se asigură că:1.se utilizează instructori și evaluatori cu calificările și experiența corespunzătoare pentru implementarea programului de pregătire; și2.se utilizează facilități și mijloace corespunzătoare pentru furnizarea pregătirii.
(e)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să păstreze înregistrări corespunzătoare cu privire la calificare, pregătire și verificarea competențelor pentru a demonstra conformitatea cu această cerință;2.la cerere, să pună aceste înregistrări la dispoziția personalului vizat; și3.în cazul în care o persoană este angajată de un alt angajator, să pună la dispoziția acestui nou angajator, la cerere, înregistrările referitoare la respectiva persoană.
(f)Reducerea temporară a nivelului de protecție aferent serviciilor de salvare și de luptă împotriva incendiilor furnizate pe aerodrom, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, nu necesită aprobarea prealabilă a autorității competente.

ADR.OPS.B.015 Monitorizarea și inspectarea suprafeței de mișcare și a instalațiilor conexe

(a)Operatorul de aerodrom monitorizează starea suprafeței de mișcare și starea de funcționare a instalațiilor conexe și raportează aspectele semnificative pe plan operațional, indiferent dacă sunt de natură temporară sau permanentă, către furnizorii de servicii de trafic aerian și furnizorii de servicii de informații aeronautice vizați.
(b)Operatorul de aerodrom efectuează inspecții periodice ale suprafeței de mișcare și ale instalațiilor conexe acesteia.

ADR.OPS.B.020 Reducerea riscului de impact cu animale sălbatice

Operatorul de aerodrom trebuie:

(a)să evalueze riscurile reprezentate de animalele sălbatice pe aerodrom și în vecinătatea acestuia;
(b)să instituie mijloace și proceduri de reducere la minimum a riscului de coliziune între animalele sălbatice și aeronave, pe aerodrom; și
(c)să informeze autoritatea competentă dacă o evaluare a animalelor sălbatice semnalează că în vecinătatea aerodromului există condiții care ar putea genera o problemă legată de riscul reprezentat de animalele sălbatice.

ADR.OPS.B.025 Operarea vehiculelor

Operatorul de aerodrom instituie și implementează proceduri pentru pregătirea, evaluarea și autorizarea tuturor șoferilor care operează pe suprafața de mișcare.

ADR.OPS.B.030 Sistemul de control și ghidare a mișcării pe suprafață

Operatorul de aerodrom se asigură că aerodromul este prevăzut cu un sistem de control și ghidare a mișcării pe suprafață.

ADR.OPS.B.035 Operațiuni în condiții de iarnă

Operatorul de aerodrom se asigură că sunt instituite și implementate mijloace și proceduri care să garanteze siguranța operațiunilor desfășurate pe aerodrom în condiții de iarnă.

ADR.OPS.B.040 Operațiuni pe timp de noapte

Operatorul de aerodrom se asigură că sunt instituite și implementate mijloace și proceduri care să garanteze siguranța operațiunilor desfășurate pe aerodrom pe timp de noapte.

ADR.OPS.B.045 Operațiuni în condiții de vizibilitate redusă

(a)Operatorul de aerodrom se asigură că sunt instituite și implementate mijloace și proceduri care să garanteze siguranța operațiunilor desfășurate pe aerodrom în condiții de vizibilitate redusă.
(b)Procedurile în condiții de vizibilitate redusă necesită aprobarea prealabilă a autorității competente.

ADR.OPS.B.050 Operațiuni în condiții meteorologice nefavorabile

Operatorul de aerodrom se asigură că sunt instituite și implementate mijloace și proceduri care să garanteze siguranța operațiunilor desfășurate pe aerodrom în condiții meteorologice nefavorabile.

ADR.OPS.B.055 Calitatea combustibilului

Operatorul de aerodrom verifică dacă organizațiile implicate în depozitarea și distribuirea de combustibil pentru aeronave dispun de proceduri care să asigure că aeronavele primesc combustibil necontaminat și conform cu specificația corectă.

ADR.OPS.B.065 Mijloace vizuale și sisteme electrice ale aerodromului

Operatorul de aerodrom trebuie să dispună de proceduri care să asigure funcționarea prevăzută a mijloacelor vizuale și a sistemelor electrice ale aerodromului.

ADR.OPS.B.070 Siguranța lucrărilor de pe aerodrom

(a)Operatorul de aerodrom instituie și implementează proceduri care să asigure că:1.siguranța aeronavelor nu este afectată de lucrările de pe aerodrom; și2.siguranța lucrărilor de pe aerodrom nu este afectată de activitățile operaționale ale aerodromului.

ADR.OPS.B.075 Protecția aerodromurilor

(a)Operatorul de aerodrom trebuie să monitorizeze pe aerodrom și în vecinătatea acestuia:1.suprafețele de limitare a obstacolelor și de protecție împotriva obstacolelor stabilite în conformitate cu baza de certificare, precum și alte suprafețe și zone asociate cu aerodromul, în scopul de a lua, în limitele competenței sale, măsuri adecvate pentru reducerea riscurilor asociate pătrunderii în aceste suprafețe și zone;2.marcarea și iluminarea obstacolelor, pentru a putea lua măsuri în limitele competenței sale, după caz; și3.pericolele aferente activităților umane și destinației terenurilor, în scopul de a lua măsuri în limitele competenței sale, după caz.
(b)Operatorul de aerodrom trebuie să dispună de proceduri pentru reducerea riscurilor asociate obstacolelor, amenajărilor și altor activități din zonele monitorizate care ar putea avea un impact asupra siguranței operațiunilor efectuate de aeronavele care zboară către sau de la aerodromul respectiv.

ADR.OPS.B.080 Marcarea și iluminarea vehiculelor și a altor obiecte mobile

Operatorul de aerodrom se asigură că vehiculele și alte obiecte mobile, cu excepția aeronavelor, de pe suprafața de mișcare a aerodromului sunt marcate și, dacă vehiculele sunt utilizate pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, iluminate. Echipamentele și vehiculele de întreținere a aeronavelor utilizate exclusiv pe platforme pot fi exceptate.

ADR.OPS.B.090 Utilizarea aerodromului de către aeronave cu o literă de cod superioară

(a)Cu excepția situațiilor de urgență la bordul aeronavelor, un operator de aerodrom poate, sub rezerva aprobării prealabile de către autoritatea competentă, să permită utilizarea aerodromului sau a unor părți ale acestuia de către aeronave cu o literă de cod superioară caracteristicilor de proiectare ale aerodromului precizate în condițiile certificatului.
(b)Pentru demonstrarea conformității cu litera (a), se aplică dispozițiile de la ADR.OR.B.040.

SUBPARTEA C – MENTENANȚA AERODROMULUI (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Generalități

Operatorul de aerodrom instituie și implementează un program de mentenanță, care include, după caz, mentenanța preventivă, pentru a întreține baza materială a aerodromului, astfel încât aceasta să respecte cerințele esențiale prevăzute în anexa Va la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Pavaje, alte tipuri de suprafețe și sisteme de drenare

(a)Operatorul de aerodrom inspectează suprafețele tuturor suprafețelor de mișcare, inclusiv pavajele (piste, căi de rulare și platforme), zonele adiacente și sistemele de drenare pentru a evalua periodic starea acestora în cadrul unui program de mentenanță preventivă și corectivă a aerodromului.
(b)Operatorul de aerodrom trebuie:1.să mențină suprafețele tuturor suprafețelor de mișcare în scopul de a evita și de a elimina orice obiect liber/pietre care ar putea provoca daune aeronavelor sau ar putea afecta funcționarea sistemelor aeronavelor;2.să mențină suprafața pistelor, a căilor de rulare și a platformelor în scopul de a preveni formarea de neregularități dăunătoare;3.să ia măsuri de mentenanță corectivă atunci când caracteristicile de fricțiune, pentru întreaga pistă sau pentru o parte a ei, când nu este contaminată, se află sub un nivel minim de fricțiune. Frecvența acestor măsurători trebuie să fie suficientă pentru a determina tendința caracteristicilor de fricțiune ale pistei.

ADR.OPS.C.015 Mijloace vizuale și sisteme electrice

Operatorul de aerodrom instituie și asigură implementarea unui sistem de mentenanță corectivă și preventivă a mijloacelor vizuale și a sistemelor electrice pentru a asigura disponibilitatea, fiabilitatea și conformitatea sistemului de marcare și de iluminare.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top