REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 mai 2002

De modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97
privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),
în urma consultării Comitetului Regiunilor,
în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (3),
întrucât:

(1) În cadrul politicii comune a transporturilor este important să se asigure un nivel corespunzător de despăgubire pentru pasagerii implicați în accidente aviatice.
(2) O nouă Convenție pentru unificarea anumitor norme privind transportul aerian internațional a fost semnată la Montréal la 28 mai 1999, care stabilește noi norme globale cu privire la răspunderea în caz de accidente pentru
transportul aerian internațional, și înlocuiește normele din Convenția de la Varșovia din 1929 și modificările ulterioare ale acesteia (4).
(3) Convenția de la Varșovia continuă să existe alături de Convenția de la Montréal pentru o perioadă nedeterminată.
(4) Convenția de la Montréal prevede răspunderea nelimitată în cazul decesului sau vătămării pasagerilor transportului aerian.
(5) Comunitatea a semnat Convenția de la Montréal manifestându-și intenția de a deveni parte la acord prin ratificarea acestuia.

Accesează documentul

Powered by BetterDocs

Scroll to Top