Legislaţie România

Asociația Aeroporturilor din România (AAR)

Informatii utile referitor la legislatia Romaniei si UE

Legislaţie Romania

Guvernul României
Hotărâre nr. 875/2011 din 31 august 2011 Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
În vigoare de la 15 septembrie 2011
Consolidarea din data de 02 august 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 15 septembrie 2011 şi include modificările aduse
prin următoarele acte: HG 261/2012;
Ultimul amendament în 10 aprilie 2012

Descarcă documentul

LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017
privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017
Data intrarii in vigoare : 15 iulie 2017

Descarcă documentul

Ministerul Transporturilor – MT – Reglementare din 23 iunie 2015
Reglementarea aeronautică civilă română RACR-HA „Hărţi
aeronautice”, ediţia 3/2015, din 23.06.2015
În vigoare de la 06 iulie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 491bis din 06 iulie 2015. Nu există modificări până la 08 iulie 2015.

Descărcați documentul

Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, din 09.06.2015
În vigoare de la 24 iunie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 24 iunie

Descărcați documentul

Lege nr. 99/2016 – text procesat prin programul LEX EXPERT
1
LEGE Nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 23 mai 2016

Descărcați documentul

HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 6 iunie 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 254 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Descărcați documentul

Guvernul României
Hotărâre nr. 399 din 27/05/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 11/06/2015
Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european
şi Fondul de coeziune 2014-2020

Descărcați documentul

NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Descărcați documentul

NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Descărcați documentul

Ministerul Transporturilor – MT – Reglementare din 08 iunie 2015
Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României – RACR-AVZ, ediţia 1/2015, din 08.06.2015
În vigoare de la 18 iunie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 18 iunie 2015. Nu există modificări până la 19 iunie 2015.

Descărcați documentul

Ministerul Transporturilor – MT – Ordin nr. 1448/2014 din 16 octombrie 2014
Ordinul nr. 1448/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex – RACR-AD-AACDA
În vigoare de la 29 noiembrie 2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 30 octombrie 2014. Nu există modificări până la 29 noiembrie 2014.

Descărcați documentul

HOTĂRÂRE Nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 496 din 18 iunie 2018

Descărcați documentul

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Descărcați documentul

Ministerul Transporturilor
– MT Ordinul nr. 1.307/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR CPPZI „Cerințe privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental”, ediția 2/2018 
Text publicat în M.Of. al României nr. 772/7.09.2018
În vigoare de la 06 decembrie 2018

Descărcați documentul

Reglementa rii aeronautice civile roma ne privind stabilirea zonelor cu servitut i aeronautice civile s i a condit iilor de avizare a documentat iilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone î n care pot constitui obstacole pentru navigat ia aeriana s i/sau pot afecta sigurant a zborului pe teritoriul s i î n spat iul aerian al Roma niei RACR-ZSAC, edit ia 1/2015, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

Text publicat în M.Of. al României nr. 808/20.09.2018
În vigoare de la 19 noiembrie 2018

Descărcați documentul

Scroll to Top