REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2153 AL COMISIEI din 16 decembrie 2019

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2153 AL COMISIEI
din 16 decembrie 2019
privind taxele și sumele de bani percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 319/2014

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 126 alineatul (4), după consultarea consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației,

întrucât:

(1)În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, veniturile Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”) includ, printre altele, taxele plătite de solicitanții și titularii de certificate eliberate de agenție și de persoanele care au înregistrat declarații la agenție, precum și sumele de bani plătite pentru publicații, pentru instrumentarea căilor de atac, pentru cursuri de pregătire și pentru orice alte servicii furnizate de agenție.
(2)Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei (2) a stabilit onorariile și taxele percepute de agenție. Cu toate acestea, tarifele trebuie ajustate pentru a se recupera costurile, evitându-se totodată acumularea semnificativă de excedent, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 126 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1139.
(3)În acest sens, ar trebui luate în considerare previziunile agenției în ceea ce privește volumul său de muncă, costurile aferente și alți factori relevanți.
(4)Taxele și sumele de bani prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie stabilite într-o manieră transparentă, echitabilă, nediscriminatorie și uniformă.
(5)Fără a aduce atingere principiului acoperirii costurilor stabilit la articolul 126 din Regulamentul (UE) 2018/1139, taxele și sumele de bani percepute de agenție nu ar trebui să pericliteze competitivitatea industriei în cauză din Uniune. De asemenea, ele ar trebui stabilite pe o bază care să țină cont în mod corespunzător de capacitatea de a plăti a persoanelor fizice sau juridice vizate, îndeosebi a întreprinderilor mici și mijlocii.
(6)Deși siguranța aviației civile ar trebui să fie principala preocupare, agenția ar trebui totuși să țină seama pe deplin de eficiența din punctul de vedere al costurilor atunci când execută sarcinile care îi revin, având în vedere sfera de cuprindere a acestor sarcini în urma intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1139, precum și de resursele pe care le are la dispoziție.
(7)Agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe și sume de bani pentru sarcinile de certificare sau pentru furnizarea altor servicii care nu sunt menționate în mod expres în anexa la prezentul regulament, dar care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1139.
(8)Acordurile menționate la articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139 ar trebui să ofere o bază pentru evaluarea volumului de muncă efectiv necesar pentru certificarea produselor din țările terțe. În principiu, procesul de validare de către agenție a certificatelor eliberate de o țară terță cu care Uniunea a încheiat un acord în acest sens este descris în respectivul acord și ar trebui să implice un volum de muncă diferit de cel pe care îl necesită activitățile de certificare efectuate de agenție.
(9)Ar trebui stabilite termenele de plată a taxelor și a sumelor de bani percepute în temeiul prezentului regulament.
(10)Pentru a se contribui la recuperarea în cea mai mare măsură posibilă a taxelor și a sumelor de bani, ar trebui să se prevadă soluții adecvate în caz de neplată și de risc de neplată.
(11)Amplasarea geografică a întreprinderilor pe teritoriile statelor membre nu ar trebui să constituie un factor discriminatoriu. În consecință, costurile de deplasare legate de sarcinile de certificare executate în numele unor [astfel de] întreprinderi ar trebui agregate și împărțite între solicitanți.
(12)Solicitanții ar trebui să poată cere un deviz de plată pentru sarcinile de certificare și pentru servicii, pentru a se spori previzibilitatea. În anumite cazuri, pentru pregătirea devizului ar putea să fie necesar ca agenția să efectueze o analiză tehnică prealabilă. Având în vedere costul unei astfel de analize, se justifică remunerarea în consecință a agenției.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top