REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 5 iulie 2006
privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pecalea aerului
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2) întrucât:


(1) Piața unică pentru serviciile aeriene ar trebui să fie în folosul cetățenilor în general. În consecință, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de un handicap, vârstă sau orice alt factor, ar trebui să beneficieze de condiții de transport aerian comparabile cu cele ale celorlalți cetățeni. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă au același drept ca toți ceilalți cetățeni la liberă circulație, libertatea de alegere și tratament nediscriminatoriu. Aceasta se aplică atât la transportul aerian, cât și la alte domenii ale vieții.
(2) Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui, prin urmare, să fie acceptate la transport și să nu fie refuzate din cauza handicapului sau lipsei de mobilitate, exceptând motivele întemeiate de siguranță prevăzute de lege. Înainte de a accepta rezervările efectuate de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă, transportatorii aerieni, agenții acestora ș i operatorii de turism ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a verifica dacă există un motiv întemeiat de siguranță care ar împiedica astfel de persoane de la efectuarea zborurilor respective.
(3) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere altor drepturi ale pasagerilor instituite prin legislația comunitară și în mod expres prin Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (3) și Regulamentul (CE)
nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (4). În situația în care aceeași eventualitate ar da naștere aceluiași drept de compensare sau la o nouă rezervare în condițiile actelor legislative respective, precum și în temeiul prezentului regulament, persoana îndreptățită ar trebui să își poată exercita dreptul respectiv doar o singură dată, în mod discreționar.
(4) Pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă condiții de transport comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui să se pună la dispoziția acestora asistența necesară pentru a răspunde nevoilor lor speciale, atât la aeroport, cât și la bordul aeronavei, prin angajarea personalului și utilizarea echipamentului necesar. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective ar trebui să beneficieze de această asistență fără taxe suplimentare.
(5) Asistența furnizată pe aeroporturile situate pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul ar trebui, printre altele, să permită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă să se deplaseze de la un punct indicat de sosire la un aeroport spre aeronavă și de
la aeronavă la un punct indicat de plecare de la aeroport, inclusiv îmbarcarea și debarcarea. Aceste puncte ar trebui să fie indicate cel puțin la intrările principale în clădirile terminalelor, în zonele cu ghișee de îmbarcare, în trenuri, tramvaie, metrouri și stații de autobuz și taximetre, în alte
locuri de transbordare, precum și în parcările de la aeroporturi. Asistența ar trebui organizată în așa fel încât să nu determine perturbări și întârzieri, asigurând în același timp standarde înalte și echivalente pe întreg teritoriul Comunității și făcând uz eficient de resurse, indiferent de aeroportul sau aeronava implicate.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top