REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006

privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2)

întrucât:

(1)Piața unică pentru serviciile aeriene ar trebui să fie în folosul cetățenilor în general. În consecință, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de un handicap, vârstă sau orice alt factor, ar trebui să beneficieze de condiții de transport aerian comparabile cu cele ale celorlalți cetățeni. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă au același drept ca toți ceilalți cetățeni la liberă circulație, libertatea de alegere și tratament nediscriminatoriu. Aceasta se aplică atât la transportul aerian, cât și la alte domenii ale vieții.
(2)Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui, prin urmare, să fie acceptate la transport și să nu fie refuzate din cauza handicapului sau lipsei de mobilitate, exceptând motivele întemeiate de siguranță prevăzute de lege. Înainte de a accepta rezervările efectuate de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă, transportatorii aerieni, agenții acestora și operatorii de turism ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a verifica dacă există un motiv întemeiat de siguranță care ar împiedica astfel de persoane de la efectuarea zborurilor respective.
(3)Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere altor drepturi ale pasagerilor instituite prin legislația comunitară și în mod expres prin Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (3) și Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (4). În situația în care aceeași eventualitate ar da naștere aceluiași drept de compensare sau la o nouă rezervare în condițiile actelor legislative respective, precum și în temeiul prezentului regulament, persoana îndreptățită ar trebui să își poată exercita dreptul respectiv doar o singură dată, în mod discreționar.
(4)Pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă condiții de transport comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui să se pună la dispoziția acestora asistența necesară pentru a răspunde nevoilor lor speciale, atât la aeroport, cât și la bordul aeronavei, prin angajarea personalului și utilizarea echipamentului necesar. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective ar trebui să beneficieze de această asistență fără taxe suplimentare.
(5)Asistența furnizată pe aeroporturile situate pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul ar trebui, printre altele, să permită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă să se deplaseze de la un punct indicat de sosire la un aeroport spre aeronavă și de la aeronavă la un punct indicat de plecare de la aeroport, inclusiv îmbarcarea și debarcarea. Aceste puncte ar trebui să fie indicate cel puțin la intrările principale în clădirile terminalelor, în zonele cu ghișee de îmbarcare, în trenuri, tramvaie, metrouri și stații de autobuz și taximetre, în alte locuri de transbordare, precum și în parcările de la aeroporturi. Asistența ar trebui organizată în așa fel încât să nu determine perturbări și întârzieri, asigurând în același timp standarde înalte și echivalente pe întreg teritoriul Comunității și făcând uz eficient de resurse, indiferent de aeroportul sau aeronava implicate.
(6)În scopul atingerii acestor obiective, garantarea asistenței de calitate la aeroporturi ar trebui să fie responsabilitatea unui organism central. Datorită faptului că organismele de conducere a aeroporturilor joacă un rol central în asigurarea serviciilor pe întreaga rază a aeroporturilor pe care le conduc, acestor organisme ar trebui să le revină întreaga responsabilitate.
(7)Organismele de conducere a aeroporturilor pot oferi ele însele asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. În mod alternativ, luând în considerare rolul pozitiv jucat în trecut de anumiți operatori și transportatori aerieni, organismele de conducere pot încheia contracte cu terțe părți cu privire la acordarea de asistență fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor relevante ale legislației comunitare, inclusiv a celor cu privire la achizițiile publice.
(8)Asistența ar trebui să fie finanțată în așa fel încât costurile să se împartă echitabil între toți pasagerii care călătoresc într-o aeronavă și să se evite descurajarea de la transport a persoanelor cu handicap sau a celor cu mobilitate redusă. O taxă percepută fiecărui transportator aerian care utilizează un aeroport, proporțional cu numărul de pasageri pe care îi transportă spre sau dinspre aeroport, pare a fi cel mai eficient mod de finanțare.
(9)Pentru a se asigura, în special, faptul că taxele percepute transportatorului aerian corespund asistenței furnizate persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă și că aceste taxe nu servesc la finanțarea activităților organismelor de conducere altele decât cele referitoare la asigurarea unui astfel de asistențe, taxele ar trebui adoptate și aplicate în deplină transparență. Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității (5) și în special dispozițiile privitoare la separarea conturilor, ar trebui să se aplice, prin urmare, în cazul în care ele nu contravin prezentului regulament.
(10)În aplicarea dispoziției cu privire la asistența acordată persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, precum și la formarea personalului, aeroporturile și transportatorii aerieni ar trebui să țină seama de documentul 30 al Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), partea I, secțiunea 5 și anexele la acesta, în special Codul de conduită în domeniul serviciilor de handling la sol a persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum se stabilește în anexa J la acesta la momentul adoptării prezentului regulament.
(11)La luarea deciziilor cu privire la proiectarea unor noi aeroporturi și terminale, precum și în cadrul unor reamenajări de proporții, organismele de conducere a aeroporturilor ar trebui, în cazul în care este posibil, să țină seama de necesitățile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă. În mod similar, transportatorii aerieni ar trebui, în cazul în care este posibil, să țină seama de aceste necesități la luarea deciziilor cu privire la proiectarea unei aeronave noi sau nou reamenajate.
(12)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (6) ar trebui aplicată strict pentru a garanta respectul pentru viața privată a persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă și pentru a asigura că informația solicitată servește doar la îndeplinirea obligațiilor de acordare a asistenței stabilite de prezentul regulament și că nu este utilizată împotriva pasagerilor care solicită serviciul respectiv.
(13)Toate informațiile esențiale furnizate pasagerilor unei aeronave ar trebui să fie furnizate în formate alternative accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă și ar trebui să fie cel puțin în aceleași limbi ca și informațiile puse la dispoziția celorlalți pasageri.
(14)În cazul în care cărucioarele cu rotile sau alte echipamente de mobilitate sau dispozitive de asistență se pierd sau se deteriorează în timpul manipulării la aeroport sau în timpul transportului la bordul aeronavei, pasagerul căruia îi aparține echipamentul respectiv ar trebui să fie despăgubit, în conformitate cu legislația internațională, comunitară și internă.
(15)Statele membre ar trebui să controleze și să asigure respectarea prezentului regulament și să desemneze un organism adecvat care să aducă la îndeplinire dispozițiile. Acest control nu afectează drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă de a solicita reparație judiciară în fața instanțelor în temeiul dreptului intern.
(16)Este important ca orice persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă care consideră că prezentul regulament a fost încălcat să aibă posibilitatea de a aduce incidentul la cunoștința organismului de conducere a aeroportului sau la cunoștința transportatorului aerian respectiv, după caz. Dacă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă nu obține o rezolvare satisfăcătoare în acest fel, respectiva persoană ar trebui să fie liberă să adreseze o plângere către organismul sau organismele desemnate în acest sens din statul membru relevant.
(17)Plângerile referitoare la asistența acordată la aeroport ar trebui adresate organismului sau organismelor însărcinate cu aplicarea prezentului regulament de către statul membru unde se află aeroportul. Plângerile referitoare la asistența acordată de către un transportator aerian ar trebui adresate organismului sau organismelor însărcinate cu aplicarea prezentului regulament de către statul membru care a eliberat transportatorului aerian licența de operare.
(18)Statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni în cazurile de încălcare a prezentului regulament și să asigure aplicarea acestor sancțiuni. Sancțiunile, care ar putea include obligarea la plata unei compensații în favoarea persoanei în cauză, ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive.
(19)Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv asigurarea unui nivel ridicat și echivalent de protecție și asistență în toate statele membre și de asigurare a faptului că toți agenții economici operează în condiții armonizate pe o piață unică, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, datorită amplorii și efectelor acțiunii, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit în acest articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective.
(20)Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se supune principiilor recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
(21)Acorduri pentru o mai mare cooperare în ceea ce privește utilizarea aeroportului Gibraltar au fost încheiate la Londra la 2 decembrie 1987 de către Spania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sub forma unei declarații comune a miniștrilor afacerilor externe ale celor două țări. Aceste acorduri urmează să intre în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește normele pentru protecția și acordarea de asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, atât pentru a le proteja față de discriminări, cât și pentru a garanta acordarea de asistență pentru acestea.

(2)   Dispozițiile prezentului regulament se aplică persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă care apelează sau intenționează să apeleze la servicii de transport aerian comercial pentru pasageri la plecarea de la, în tranzit prin sau la sosirea la un aeroport, atunci când aeroportul este situat pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul.

(3)   Articolele 3, 4 și 10 se aplică și pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță spre un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul, în cazul în care transportatorul operant este un transportator aerian comunitar.

(4)   Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor pasagerilor stabilite prin Directiva 90/314/CEE și prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

(5)   În măsura în care dispozițiile prezentului regulament se află în contradicție cu cele ale Directivei 96/67/CE, prezentul regulament prevalează.

(6)   Aplicarea prezentului regulament la aeroportul Gibraltar nu aduce atingere pozițiilor juridice ale Regatului Spaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la disputa pentru suveranitate asupra teritoriului unde este situat aeroportul.

(7)   Aplicarea prezentului regulament la aeroportul Gibraltar se suspendă până când acordurile incluse în declarația comună a miniștrilor afacerilor externe ai Regatului Spaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din data de 2 decembrie 1987 intră în vigoare. Guvernele Spaniei și Regatului Unit comunică Consiliului data intrării în vigoare a acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)„persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficiențe intelectuale sau cu orice altă cauză de handicap sau vârstă și a cărei situație necesită atenția cuvenită și adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesitățile particulare ale acesteia;
(b)„transportator aerian” înseamnă orice întreprindere de transport aerian deținătoare a unei licențe de operare valabile;
(c)„transportator aerian operant” înseamnă un transportator aerian care efectuează sau intenționează să efectueze un zbor sub contract cu un pasager sau în numele unei alte persoane, juridice sau fizice, având un contract cu pasagerul respectiv;
(d)„transportator aerian comunitar” înseamnă un transportator aerian titular al unei licențe de operare valabile eliberată de un stat membru în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele operatorilor de transport aerieni (7);
(e)„operator de turism” înseamnă, exceptând transportatorii aerieni, un organizator sau detailist în sensul articolului 2 alineatele (2) și (3) din Directiva 90/314/CEE;
(f)„organism de conducere a unui aeroport” sau „organism de conducere” înseamnă un organism al cărui principal obiect de activitate stabilit prin legislația internă este reprezentat de administrarea și gestionarea infrastructurilor unui aeroport, precum și coordonarea și controlul activităților diverșilor operatori prezenți la aeroport sau în sistemul aeroportului;
(g)„utilizator aeroportuar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă cu transportul aerian al pasagerilor de la și spre aeroportul respectiv;
(h)„Comitetul utilizatorilor aeroportuari” înseamnă un comitet al reprezentanților utilizatorilor aeroportuari sau ai organizațiilor care îi reprezintă;
(i)„rezervare” înseamnă faptul că pasagerul deține un bilet sau altă dovadă care indică acceptarea și înregistrarea rezervării de către transportatorul aerian sau operatorul de turism;
(j)„aeroport” înseamnă orice suprafață de teren adaptată special pentru aterizarea, decolarea și manevrele unei aeronave, inclusiv instalații auxiliare pe care aceste operații le pot implica pentru necesitățile traficului aeronavei, precum și servicii, inclusiv instalații necesare pentru asistarea serviciilor aeriene comerciale;
(k)„parcarea aeroportului” înseamnă o parcare în incinta aeroportului sau sub controlul direct al organismului de conducere a unui aeroport, care deservește în mod direct pasagerii care utilizează aeroportul respectiv;
(l)„serviciu de transport aerian comercial pentru pasageri” înseamnă un serviciu de transport aerian pentru pasageri efectuat de o companie de transport aerian printr-un zbor planificat sau neplanificat oferit publicului larg contra cost, fie individual, fie ca parte a unui pachet.

Articolul 3

Prevenirea refuzului la transport

Transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism nu refuză pe motivul handicapului sau al mobilității reduse:

(a)să accepte o rezervare pentru un zbor care pleacă de la sau sosește la un aeroport pentru care se aplică prezentul regulament;
(b)să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă la un astfel de aeroport cu condiția ca persoana respectivă să dețină un bilet valid și o rezervare.

Articolul 4

Derogări, condiții speciale și informații

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3, un transportator aerian, agentul acestuia sau un operator de turism poate refuza, pe motive de handicap sau mobilitate redusă, să accepte rezervarea sau îmbarcarea unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă:

(a)pentru a se supune cerințelor de siguranță aplicabile stabilite de legislația internațională, comunitară sau internă sau pentru a se supune cerințelor de siguranță stabilite de autoritatea care a eliberat certificatul de operare în domeniul transportului aerian transportatorului aerian respectiv;
(b)dacă dimensiunile aeronavei sau ale ușilor acesteia fac îmbarcarea sau transportul respectivei persoane cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă fizic imposibile.

În cazul refuzului de a accepta rezervarea pe motivele menționate la literele (a) sau (b) de la primul paragraf, transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism depun toate eforturile pentru a propune o alternativă acceptabilă persoanei respective.

Fiecare persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă căreia i-a fost refuzată îmbarcarea pe motivul handicapului sau al mobilității reduse și fiecare persoană care însoțește respectiva persoană în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol are dreptul la restituire sau re-rutare, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Dreptul la alegerea unui zbor de întoarcere sau re-rutare este condiționat de respectarea tuturor cerințelor de siguranță.

(2)   Cu respectarea acelorași condiții menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (a), un transportator aerian sau agentul acestuia sau un operator de turism poate solicita ca persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă să fie însoțită de o altă persoană care este capabilă să ofere asistența necesară persoanei respective.

(3)   Transportatorul aerian sau agentul acestuia pun la dispoziția publicului, în formate accesibile și cel puțin în aceleași limbi în care sunt formulate informațiile puse la dispoziția celorlalți pasageri, normele de siguranță pe care le aplică în cazul transportului persoanelor cu handicap sau al persoanelor cu mobilitate redusă, precum și toate restricțiile privind transportul acestora sau al echipamentului de mobilitate, rezultate din dimensiunile aeronavei. Operatorul de turism pune la dispoziție aceste norme de siguranță și restricții pentru zboruri incluse în pachetele de călătorie, pachetele de vacanță și circuitele pe care le organizează, vinde sau oferă spre vânzare.

(4)   În situația în care un transportator aerian sau agentul acestuia sau un operator de turism exercită o derogare în conformitate cu alineatele (1) și (2), acesta comunică de îndată motivele persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă. La cerere, transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism comunică aceste motive în scris persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă, în decurs de cinci zile lucrătoare de la adresarea cererii.

Articolul 5

Desemnarea punctelor de sosire și plecare

(1)   În cooperare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, și organizații relevante care reprezintă persoane cu handicap și persoane cu mobilitate redusă, organismul de conducere a unui aeroport desemnează, ținând seama de condițiile locale, puncte de sosire și plecare în incinta aeroportului sau la un punct aflat sub controlul direct al organismului de conducere, atât în interiorul, cât și exteriorul clădirilor terminalului, la care persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă să își poată anunța cu ușurință sosirea la aeroport și să solicite asistență.

(2)   Punctele de sosire și plecare menționate la alineatul (1) ar trebui să fie clar indicate și să ofere informații elementare despre aeroport în formate accesibile.

Articolul 6

Transmiterea de informații

(1)   Transportatorii aerieni, agenții acestora și operatorii de turism iau toate măsurile necesare pentru recepționarea, la toate punctele lor de vânzare de pe teritoriul statelor membre pentru care se aplică tratatul, inclusiv de vânzare prin telefon și Internet, a notificărilor de solicitare de asistență adresate de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă.

(2)   În situația în care un transportator aerian, agentul acestuia sau un operator de turism recepționează o notificare de solicitare de asistență cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor, transmite informația respectivă cu cel puțin 36 de ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor:

(a)organismelor de conducere ale aeroporturilor de plecare, sosire și tranzit, precum și
(b)transportatorului aerian operant, în situația în care rezervarea nu s-a efectuat pentru transportatorul respectiv, cu excepția cazului în care identitatea transportatorului aerian nu este cunoscută la momentul notificării, situație în care informația se transmite cât mai curând posibil.

(3)   În alte situații decât cele menționate la alineatul (2), transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism transmit informația cât mai curând posibil.

(4)   Cât mai curând posibil de la decolarea unui zbor, transportatorul aerian operant comunică organismului de conducere a aeroportului de destinație, în situația în care este situat pe teritoriul unei stat membru pentru care se aplică tratatul, numărul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă aflate la bordul aeronavei care necesită asistența specificată în anexa I, precum și natura asistenței respective.

Articolul 7

Dreptul la asistență la aeroport

(1)   În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă ajunge la un aeroport în vederea călătoriei pe calea aerului, organismul de conducere a aeroportului este responsabil de asigurarea acordării de asistență specificată în anexa I astfel încât persoana respectivă să poată să se îmbarce pentru zborul pentru care deține o rezervare, cu condiția ca notificarea privind solicitarea specială pentru astfel de asistență să fi fost adresată transportatorului aerian, agentului acestuia sau operatorului de turism respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de plecare publicată a zborului respectiv. De asemenea, această notificare vizează zborul retur, în situația în care zborul de plecare și zborul retur au fost contractate la același transportator aerian.

(2)   În situația în care este necesară folosirea unui câine utilitar recunoscut, acesta este îmbarcat cu condiția ca notificarea acestei situații să fi fost adresată transportatorului aerian, agentului acestuia sau operatorului de turism în conformitate cu normele interne aplicabile cu privire la transportul câinilor utilitari la bordul aeronavelor, în cazul în care există astfel de norme.

(3)   În cazul în care nu se adresează o notificare în conformitate cu alineatul (1), organismul de conducere a aeroportului depune toate eforturile posibile să ofere asistența specificată în anexa I astfel încât persoana respectivă să se poată îmbarca pentru zborul pentru care deține rezervare.

(4)   Dispozițiile alineatului (1) se aplică cu condiția ca:

(a)persoana să se prezinte la ghișeul de îmbarcare:(i)la ora prevăzută în avans și în formă scrisă (inclusiv prin mijloace electronice) de către transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism, sau
(ii)în situația în care nu este prevăzută nici o oră, cu cel puțin o oră înainte de ora de plecare publicată, sau
(b)persoana să ajungă la un punct din incinta aeroportului, desemnat în conformitate cu articolul 5:(i)la ora prevăzută în avans și în formă scrisă (inclusiv prin mijloace electronice) de către transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism, sau
(ii)în situația în care nu este prevăzută nici o oră, cu cel puțin două ore înainte de ora de plecare publicată.

(5)   În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă tranzitează un aeroport pentru care se aplică prezentul regulament sau este transferată de către un transportator aerian sau un operator de turism de la zborul pentru care deține rezervarea la un alt zbor, organismul de conducere este responsabil de asigurarea asistenței specificate în anexa I, astfel încât persoana să se poată îmbarca pentru zborul pentru care deține o rezervare.

(6)   La sosirea pe calea aerului a unei persoane cu handicap sau a unei persoane cu mobilitate redusă la un aeroport pentru care se aplică prezentul regulament, organismul de conducere a aeroportului este responsabil de asigurarea asistenței specificate în anexa I, astfel încât persoana să poată ajunge la punctul de plecare de la aeroport, așa cum se menționează la articolul 5.

(7)   Asistența furnizată este, pe cât posibil, adaptată nevoilor speciale ale fiecărui pasager.

Articolul 8

Responsabilitatea pentru asistența la aeroport

(1)   Organismul de conducere al aeroportului este responsabil pentru asigurarea asistenței specificate în anexa 1 fără perceperea unor taxe suplimentare de la persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă.

(2)   Organismul de conducere poate oferi el însuși asistența respectivă. De asemenea, pentru a-și îndeplini responsabilitatea și sub rezerva permanentă a obligației de respectare a standardelor de calitate menționate la articolul 9 alineatul (1), organismul de conducere poate încheia contracte cu una sau mai multe părți pentru furnizarea de asistență. În cooperare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, organismul de conducere poate încheia unul sau mai multe contracte din proprie inițiativă sau la solicitări, inclusiv primite din partea unui transportator aerian, și ținând seama de serviciile existente la respectivul aeroport. În eventualitatea refuzului unei astfel de solicitări, organismul de conducere furnizează o justificare scrisă.

(3)   Organismul de conducere a unui aeroport poate, pe bază nediscriminatorie, percepe o taxă specifică de la utilizatorii aeroportuari în vederea finanțării acestei asistențe.

(4)   Această taxă specifică este rezonabilă, raportată la costuri, transparentă și stabilită de organismul de conducere a aeroportului în colaborare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, sau orice altă entitate abilitată. Taxa se împarte între utilizatorii aeroportuari proporțional cu numărul total al tuturor pasagerilor pe care fiecare îi transportă spre și de la aeroportul respectiv.

(5)   Organismul de conducere a unui aeroport separă conturile activităților sale referitoare la asistența furnizată persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă de conturile altor activități, în conformitate cu practicile comerciale curente.

(6)   Organismul de conducere a unui aeroport pune la dispoziția utilizatorilor aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, sau orice altă entitate abilitată, precum și organismului sau organismelor de aplicare menționate la articolul 14, o prezentare anuală auditată a taxelor încasate și a cheltuielilor efectuate în vederea furnizării de asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Articolul 9

Standarde de calitate cu privire la asistență

(1)   Exceptând aeroporturile pe care se înregistrează un trafic anual de mai puțin de 150 000 mișcări de pasageri comerciali, organismul de conducere stabilește standarde de calitate cu privire la asistența specificată în anexa I și determină cerințele de resurse în vederea îndeplinirii acestora, în colaborare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care există, și organizații care reprezintă persoane cu handicap și pasageri cu mobilitate redusă.

(2)   La stabilirea acestor standarde, se ține seama de politicile recunoscute pe plan internațional și codurile de conduită cu privire la facilitarea transportului persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă, în special Codul de conduită al CEAC în domeniul serviciilor de handling la sol a persoanelor cu mobilitate redusă.

(3)   Organismul de conducere a aeroportului își publică standardele de calitate.

(4)   Transportatorul aerian și organismul de conducere a unui aeroport pot conveni ca, pentru pasagerii pe care transportatorul respectiv îi transportă spre și dinspre aeroport, organismul de conducere să furnizeze asistență la un standard mai înalt decât standardele menționate la alineatul (1) sau să furnizeze servicii suplimentare față de cele specificate în anexa I.

(5)   În scopul finanțării acestora, organismul de conducere a aeroportului poate percepe transportatorului aerian o taxă suplimentară față de cea menționată la articolul 8 alineatul (3), care este transparentă, raportată la preț și stabilită după consultarea transportatorului aerian respectiv.

Articolul 10

Asistența din partea transportatorilor aerieni

Transportatorul aerian oferă asistența specificată în anexa II fără perceperea unei taxe suplimentare persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă care pleacă de pe un aeroport, sosește sau îl tranzitează pentru care se aplică prezentul regulament, cu condiția ca persoana respectivă să îndeplinească condițiile stabilite în articolul 7 alineatele (1), (2) și (4).

Articolul 11

Formare

Transportatorii aerieni și organismele de conducere a aeroportului:

(a)garantează că întregul personal, inclusiv cel angajat de orice sub-contractor, care oferă asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă deține cunoștințe despre modul de satisfacere a necesităților persoanelor cu diverse handicapuri sau deficiențe locomotorii;
(b)asigură cursuri de formare în domeniul egalității și al înțelegerii necesităților persoanelor cu handicap pentru întregul personal al aeroportului care interacționează direct cu publicul călător;
(c)garantează că, la recrutare, toți angajații noi participă la cursuri de formare cu privire la handicap și că personalul beneficiază de cursuri de perfecționare ori de câte ori este necesar.

Articolul 12

Compensarea pentru cărucioare cu rotile, alte echipamente de mobilitate și dispozitive de asistență pierdute sau deteriorate

În cazul în care cărucioare cu rotile, alte echipamente de mobilitate și dispozitive de asistență se pierd sau se deteriorează în timpul manipulării la aeroport sau în timpul transportului la bordul aeronavei, pasagerul căruia îi aparține echipamentul respectiv este despăgubit în conformitate cu normele de drept internațional, comunitar și intern.

Articolul 13

Excluderea posibilității de derogare

Obligațiile față de persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă în conformitate cu prezentul regulament nu pot face obiectul limitărilor sau derogărilor.

Articolul 14

Organismul de aplicare și sarcinile acestuia

(1)   Fiecare stat membru desemnează un organism sau organisme responsabile cu aplicarea prezentului regulament cu privire la zborurile care pleacă de la și ajung la un aeroport situat pe teritoriul său. După caz, organismul sau organismele respective iau măsurile necesare în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv respectarea standardelor de calitate menționate la articolul 9 alineatul (1). Statele membre informează Comisia asupra organismului sau organismelor desemnat(e).

(2)   Statele membre garantează, după caz, că organismul sau organismele desemnat(e) la alineatul (1) asigură aplicarea satisfăcătoare a articolului 8, inclusiv în ceea ce privește dispozițiile privind taxele în vederea evitării concurenței neloiale. De asemenea, acestea pot desemna un organism specific în acest scop.

Articolul 15

Procedura de formulare a plângerilor

(1)   Persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă care consideră că prezentul regulament a fost încălcat poate supune subiectul respectiv atenției organismului de conducere a aeroportului sau a transportatorului aerian respectiv, după caz.

(2)   În cazul în care persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă nu obține o rezolvare satisfăcătoare pe această cale, plângerile pot fi adresate oricărui organism sau oricăror organisme desemnate la articolul 14 alineatul (1) sau oricărui alt organism competent desemnat de un stat membru cu privire la presupusa încălcare a prezentului regulament.

(3)   Un organism dintr-un stat membru care primește o plângere cu privire la un subiect care se află în responsabilitatea unui organism desemnat dintr-un alt stat membru transmite plângerea organismului din celălalt stat membru.

(4)   Statele membre iau măsuri pentru a informa persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă cu privire la drepturile acestora cuprinse în prezentul regulament și cu privire la posibilitatea de a adresa plângeri organismului sau organismelor desemnat(e).

Articolul 16

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea normelor respective. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre comunică de îndată aceste dispoziții Comisiei și îi comunică de îndată orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 17

Raportul

Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului până la 1 ianuarie 2010 un raport cu privire la aplicarea și efectele prezentului regulament. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative detaliate de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, sau de revizuire a acestuia.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 26 iulie 2008, cu excepția articolelor 3 și 4, care se aplică de la 26 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 5 iulie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


ANEXA I

Asistența aflată sub responsabilitatea organismelor de conducere a aeroporturilor

Asistență și măsuri necesare pentru a facilita persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă:

comunicarea sosirii la un aeroport și solicitarea de asistență la punctele desemnate din interiorul și exteriorul clădirilor terminalelor menționate la articolul 5;
deplasarea de la un punct desemnat la ghișeul de îmbarcare;
îmbarcarea și înregistrarea bagajelor;
deplasarea de la ghișeul de îmbarcare spre aeronavă cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare, vamă și siguranță;
îmbarcarea la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, cărucioarelor cu rotile sau altui tip de asistență necesară, după caz;
deplasarea de la ușa aeronavei spre locurile atribuite;
depozitarea și recuperarea bagajului de la bordul aeronavei;
deplasarea de la locurile atribuite spre ușa aeronavei;
debarcarea de la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, cărucioarelor cu rotile sau altui tip de asistență necesară, după caz;
deplasarea de la aeronavă spre sala de preluare a bagajelor cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare și vamă;
deplasarea de la sala de preluare a bagajelor spre un punct desemnat;
asigurarea accesului la zborurile de corespondență în caz de tranzit, cu furnizarea asistenței în aer și la sol, precum și în interiorul terminalelor și între acestea, după caz;
deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar.

În cazul în care o persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, această persoană trebuie, dacă se solicită acest lucru, să aibă permisiunea de a furniza asistența necesară la aeroport și la îmbarcare, respectiv debarcare.

Handling-ul la sol al tuturor tipurilor de echipament de mobilitate, inclusiv echipamente de tipul cărucioarelor electrice cu rotile respectă obligația de preaviz de 48 de ore și posibila limitare de spațiu la bordul aeronavei, precum și legislația relevantă în materie de bunuri periculoase.

Înlocuirea temporară a echipamentelor de mobilitate deteriorate sau pierdute, dar nu neapărat după principiul identității articolului respectiv.

Handling-ul la sol al câinilor utilitari recunoscuți, după caz.

Comunicarea informației cu privire la zboruri în formate accesibile.


ANEXA II

Asistența din partea transportatorilor aerieni

Transportul câinilor utilitari recunoscuți în cabină, sub rezerva reglementărilor interne.

În afara echipamentelor medicale, transportul a maximum două articole de echipament de mobilitate pentru o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă, inclusiv cărucioare electrice cu rotile (sub rezerva obligației de preaviz de 48 de ore și a posibilei limitări de spațiu la bordul aeronavei, precum și sub rezerva aplicării legislației relevante în materie de bunuri periculoase).

Comunicarea informației esențiale cu privire la zbor în formate accesibile.

Depunerea tuturor eforturilor posibile în vederea adaptării locului atribuit la bordul aeronavei la necesitățile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă ca urmare a solicitării acestui serviciu, sub rezerva cerințelor de siguranță și disponibilitate.

Asistență la deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar.

În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă este asistată de o persoană însoțitoare, transportatorul aerian depune toate eforturile posibile de a atribui persoanei respective un loc lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top